Nu­me­le trandafiru­lui

Tran­da­fi­rii au fost cântați de po­eți și mu­zi­ci­eni din ce­le mai ve­chi tim­puri, căci aces­te flori ulu­i­toa­re nu con­te­nesc să ne far­me­ce cu fru­mu­sețea, dar mai ales cu mi­re­as­ma lor

Gradina Mea de Vis - - Floristică - In­ter­viu cu Wo­u­ter de Vri­es, pro­pri­e­ta­rul Par­fum Flo­wer Com­pa­ny

Din ce­le mai ve­chi tim­puri, oa­me­nii de pre­tu­tin­deni au îndră­git tran­da­fi­rii. Se pa­re că pri­mii tran­da­firi au înflo­rit acum 35 de mi­li­oa­ne de ani: au fost gă­si­te mă­ceșe în Eu­ro­pa și ghir­lan­de de tran­da­firi pi­e­tri­fi­ca­te în mor­min­te­le egip­te­ne. Ro­ma­nii erau mari iu­bi­tori ai tran­da­fi­ri­lor, iar Cu­pi­don a tran­sfor­ma­rea ace­as­tă floa­re într-un sim­bol al se­cre­tu­lui: i-a ofe­rit un tran­da­fir zeu­lui Tă­ce­rii, pen­tru a nu spu­ne ni­mic des­pre es­ca­pa­de­le amo­roa­se ale lui Ve­nus. Du­pă acest mo­del, ta­va­nul încă­pe­ri­lor ro­ma­ne era de­co­rat cu tran­da­firi, iar oas­peți­lor li se re­a­min­tea ast­fel se păs­tre­ze tă­ce­rea pri­vind lu­cru­ri­le dis­cu­ta­te la ma­să. Sub Ro­sa, sub tran­da­firi, a de­venit o me­ta­fo­ră pen­tru con­fi­de­nția­li­ta­te.

Într-o le­gen­dă ara­bă, toți tran­da­fi­rii erau la înce­pu­turi al­bi, până când, într-o noap­te, o pri­vi­ghe­toa­re s-a îndră­gos­tit de un tran­da­fir alb. În acea vre­me pri­vi­ghe­to­ri­le nu cântau atât de fru­mos ca acum, doar ci­ri­pe­au ca ori­ce alte pa­să­re. Dar dra­gos­tea aces­tei pri­vi­ghe­tori era atât de ma­re încât a înce­put să cânte di­vin. În ce­le din ur­mă s-a apro­piat de floa­re și a îmbrățișat-o strâns, iar spi­nii i-au stră­puns ini­ma, co­lo­rând tran­da­fi­rul în roșu.

În is­to­ria Angli­ei, tran­da­fi­rul a de­venit sim­bo­lul fa­cți­u­ni­lor ca­re do­re­au să con­tro­le­ze ța­ra. Răz­boi­ul ro­ze­lor, pur­tat între ca­se­le York (tran­da­fir alb) și Lan­cas­ter (tran­da­fir roșu) a du­rat pes­te 30 de ani, iar în ur­ma lui ce­le do­uă ca­se s-au aliat prin ma­riaj și au dat naște­re unei noi di­nas­tii de re­gi.

În zi­le­le noas­tre nu ne pu­tem ima­gi­na o gră­di­nă fă­ră tran­da­firi și într-ade­văr ce­le mai îndră­gi­te soi­uri sunt ce­le

par­fu­ma­te. Mu­lți gră­di­nari cre­e­a­ză chiar ade­vă­ra­te ro­za­rii în te­re­nu­ri­le lor, fi­ind mândri nu doar de fru­mu­sețea flo­ri­lor, ci și de mi­re­as­ma lor îmbă­tă­toa­re, ca­re învă­lu­ie gră­di­na în zi­le­le cal­de de va­ră.

Par­fum Flo­we Com­pa­ny s-a spe­cia­li­zat în dis­tri­bu­i­rea tran­da­fi­ri­lor par­fu­mați în toa­tă lumea. Es­te vor­ba de soi­uri spe­cial cre­a­te și cul­ti­va­te pen­tru aran­ja­men­te și bu­che­te de­o­se­bi­te, par­fu­ma­te. Iar acum, Par­fum Flo­wer are o fi­lia­lă și în Ro­mânia. Ce înse­am­nă asta? Înse­am­nă că tran­da­fi­rii ajung în Ro­mânia di­rect din Ke­nya, fă­ră să mai tre­a­că prin Olan­da. Dru­mul mai scurt re­du­ce foar­te mult cos­tu­ri­le, iar be­ne­fi­cia­rii pot avea par­te de splen­doa­rea aces­tor flori mai sim­plu și la înde­mână. Am vor­bit cu Wo­u­ter de Vri­es, ma­na­ge­rul olan­dez al com­pa­ni­ei, des­pre proi­ec­tul Ro­mânia și des­pre tran­da­fi­rii par­fu­mați.

Cum ai pus ba­ze­le Par­fum Flo­wer Com­pa­ny?

Acum opt ani l-am cu­nos­cut pe Tim Hob­bs, hor­ti­cul­to­rul ca­re are fer­ma din Ke­nya, un­de cul­ti­vă o mu­lți­me de tran­da­firi par­fu­mați. El abia înce­pu­se să cul­ti­ve tran­da­firi par­fu­mați, iar eu m-am îndră­gos­tit de mi­ro­sul lor. Oa­me­nii ce­re­au să cum­pe­re tran­da­firi par­fu­mați, dar ni­meni nu vin­dea așa ce­va. Ne amin­tim de tran­da­fi­rii par­fu­mați din anii ’60, așa că împreu­nă cu Tim am spus: hai s-o fa­cem, să pro­du­cem și să vin­dem tran­da­firi par­fu­mați.

Ai lu­crat și înain­te în in­dus­tria flo­ri­lor?

Da. Am lu­crat în in­dus­tria flo­ri­lor, în Nor­ve­gia, am vi­zi­tat pe atunci su­te de flo­riști, dar am re­nu­nțat la acest job. Zbu­ram de do­uă ori pe săp­tă­mână în Nor­ve­gia și am înce­put să ex­port flori în Scan­di­na­via. Apoi ci­ne­va a venit la mi­ne, mi-a spus că are niște tran­da­firi și m-a între­bat da­că pot fa­ce ce­va cu ei. Am zis da, am re­nu­nțat la afa­ce­rea din Scan­di­na­via. Am înce­put afa­ce­rea la 24 de ore du­pă ce am bă­tut pal­ma. A do­ua zi am înce­put im­por­tul.

Tre­bu­ia să fii un ex­pert în tran­da­firi?

Nu, da­că iu­bești tran­da­fi­rii, es­te de ajuns. Tran­da­fi­rii de la su­per­mar­ket se păs­tre­a­ză șap­te zi­le în va­ză, dar nu se des­chid. În timp ce tran­da­fi­rii noștri se des­chid, mi­ros, sunt vii, e alt pro­dus. E o ex­pe­ri­e­nță. E o bu­cu­rie. De obi­cei ofe­re­ai flori la zi­ua de naște­re și la oca­zii. Acum ofe­rim ci­o­co­la­tă, vin, alte lu­cruri. Dar acești tran­da­firi sunt spe­cia­li și îi fac fe­ri­ciți pe cei ca­re-i pri­mesc. O săp­tă­mână te poți bu­cu­ra de bu­chet.

Vei avea un ma­ga­zin aici sau doar vei im­por­ta flori în Ro­mânia?

Acum im­por­tăm doar, di­rect din Ke­nya. Lo­gis­ti­ca din Olan­da spre Ro­mânia era com­pli­ca­tă, iar așa ajung mai re­pe­de și îi vin­dem flo­riști­lor. Nu pu­tem mer­ge di­rect la fi­e­ca­re flo­rist, dar îi im­por­tăm și flo­riștii fac co­man­dă. Flo­riștii apoi pre­gă­tesc bu­che­te, eveni­men­te. Nu sunt pen­tru ori­ce flo­rist, ci doar pen­tru cei mai buni.

Faci echi­pă cu Tim din Ke­nya?

Da, par­te­ne­rul meu es­te hor­ti­cul­to­rul, eu mă ocup de li­vrări.

Sun­teți o echi­pă ma­re?

Da, avem 15 oa­meni în echi­pă în Olan­da. Li­vrăm tran­da­firi în Anglia, Fra­nța și Olan­da, acum înce­pem în Ro­mânia și poa­te și alte țări.

L-ai cu­nos­cut pe Da­vid Aus­tin, cre­a­to­rul mul­tor soi­uri de tran­da­firi par­fu­mați?

Da, de­si­gur. Es­te o le­gen­dă, l-am întâlnit de do­uă ori, i-am tri­mis un me­saj pe what­sapp azi fi­u­lui lui, i-am spus ca flo­ri­le lui au ajuns în Ro­mânia. Mă întâlnesc cu el în New York, pes­te trei luni. Tran­da­fi­rii Da­vid Aus­tin sunt li­vrați în toa­tă lumea și o da­tă la trei-pa­tru luni ne întâlnim și vor­bim de soi­uri noi. Avem soi­uri noi și acum, aici. Am o fo­to­gra­fie și cu ta­tăl lui și sunt mândru că l-am cu­nos­cut.

Ai adus doar tran­da­firi Da­vid Aus­tin aici?

Nu, doar o par­te, 12 soi­uri, alte 12 soi­uri

– Meil­land. Am re­lații cu ei foar­te bu­ne, e ui­mi­tor ce fac în Fra­nța. Da­vid Aus­tin e foar­te en­glez, ei sunt foar­te fran­ce­zi, dar nu con­cu­re­a­ză între ei, fi­e­ca­re are nișa lui. Da­vid Aus­tin sunt pre­o­cu­pați mai mult de for­mă și de par­fum, da­că e po­si­bil, fran­ce­zii sunt in­te­re­sați în prin­ci­pal de par­fum. Și fa­mi­lia Meil­land es­te foar­te pri­ce­pu­tă la cre­a­rea soi­u­ri­lor.

Fa­mi­lia Meil­land cul­ti­vă tran­da­fi­rii în Fra­nța sau în altă ța­ră, tot în Afri­ca?

Toți tran­da­fi­rii de aici sunt din Afri­ca, cul­ti­vați la fer­ma Tam­bu­zi. Toa­tă echi­pa mea, toți cei ca­re lu­cre­a­ză pen­tru Par­fum Flo­wer Com­pa­ny au mers mă­car o da­tă în Afri­ca, la fer­ma Tam­bu­zi. Vi­zi­te­a­ză fer­ma, i-am tri­mis pe toți aco­lo. E una din ce­le mai bu­ne fer­me din lu­me. Im­por­tant de spus, au emi­sii de car­bon ze­ro. Aici încă nu e ce­va strin­gent, dar fer­ma e de­ja de acest tip. Nu pro­du­cem doar tran­da­firi fru­moși, ne pre­o­cu­pă și eco­lo­gia. Fir­ma noas­tră din Olan­da im­por­tă flori și de la alte fer­me, din Ame­ri­ca de Sud, flo­ri­le de aco­lo vor ajun­ge și în Ro­ma­nia, în vi­i­tor, pen­tru a crea o li­nie di­rec­tă între fer­mă și piața de aici.

Ca­re es­te tran­da­fi­rul tău pre­fe­rat?

E foar­te greu de spus, pot ale­ge do­uă soi­uri? Ar fi Prin­ce Jar­di­ni­er de la Da­vid Aus­tin și Con­stan­ce de la Meil­land.

1

Invi­tații nu se să­tu­rau de mi­re­as­ma îmbă­tă­toa­re a ro­ze­lor

2 1 Wo­u­ter de Vri­es, pro­pri­e­ta­rul Par­fum Flo­wer Com­pa­ny. 2 Cea mai ma­re par­te a tim­pu­lui, Wo­u­ter şi-o pe­tre­ce în na­tu­ră, între tran­da­firi. 3 Ali­na Ne­a­cșa ală­turi de Wo­u­ter de Vri­es, la stan­dul Da­vid Aus­tin de la un târg in­ter­na­ţi­o­nal în Olan­da. 4 Wo­u­ter și Da­na, ci­oc­nind câte un pa­har cu tran­da­fi­rul ’Prin­ce Jar­di­ni­er’

3

4

Con­fe­ri­nța de pre­să de la lan­sa­rea Par­fum Flo­wer Com­pa­ny

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.