Alungă astenia de pri­mă­va­ră

Na­tu­ra se tre­zește, to­tul înce­pe să înver­ze­as­că. Dar mu­lți oa­meni re­simt con­tra­ri­ul. Se simt moi și obo­siți. Ce pu­tem fa­ce?

Gradina Mea de Vis - - Wellness -

Zi­le­le au de­venit mai lun­gi, iar tem­pe­ra­tu­ri­le au cres­cut. Avem mul­te mo­ti­ve să ne bu­cu­răm. Dar pen­tru mu­lți oa­meni schim­ba­rea vre­mii du­ce la obo­se­a­lă. Cir­cu­lația nu fun­cți­o­nea­ză prea bi­ne, iar acest lu­cru du­ce la du­reri de cap frec­ven­te și amețe­li.

Răs­pun­ză­tor pen­tru simp­to­me es­te, con­form ex­pe­rți­lor, un de­ze­chi­li­bru între doi neu­ro­tran­smiță­tori. „Hor­mo­nul som­nu­lui” me­la­to­ni­na se secretă su­pli­men­tar iar­na, de ace­ea în acest ano­timp sun­tem mai le­nți. De ce­a­lal­tă par­te se află „ hor­mo­nul fe­ri­ci­rii”, se­ro­to­ni­na. El cre­e­a­ză bu­nă dis­po­ziție și ac­ti­ve­a­ză cor­pul. În ano­tim­pul re­ce ni­ve­lul de se­ro­to­ni­nă sca­de. Abia când zi­ua înce­pe să cre­as­că es­te pro­dus din be­lșug. Pe­ri­oa­da de tre­ce­re în ca­re ni­ve­lul hor­mo­nal se re­e­chi­li­bre­a­ză obo­sește cor­pul. La acest lu­cru se adau­gă încă ce­va: căl­du­ra lăr­gește va­se­le de sânge, iar când se fa­ce frig, ele se îngus­te­a­ză. Ace­as­tă os­ci­lație con­stan­tă împo­vă­re­a­ză mult cir­cu­lația sânge­lui.

Nu tre­bu­ie să ac­cep­tați ace­as­tă sta­re de fapt. Mișca­rea în aer li­ber, la lu­mi­na zi­lei, ne re­a­du­ce în for­mă. Nu pur­tați oche­lari de soare: or­ga­nis­mul tre­bu­ie să ab­soar­bă lu­mi­na și prin re­ti­nă, pen­tru a eli­be­ra se­ro­to­ni­nă.

Și ali­men­tația poa­te com­ba­te obo­se­a­la. Mai mul­te po­rții de fruc­te și le­gu­me proas­pe­te pe zi pun în mișca­re me­ta­bo­lis­mul. Pu­tem ab­sor­bi vi­ta­mi­na D din avo­ca­do, pește și ci­u­perci. Și ne­ce­sa­rul de vi­ta­mi­ne din gru­pa B, pen­tru sis­te­mul ner­vos, es­te ma­re în ace­as­tă pe­ri­oa­dă. Iar vi­ta­mi­ne­le C și E sunt obli­ga­to­rii pen­tru sis­te­mul imu­ni­tar și pen­tru for­ma­rea hor­mo­ni­lor. Da­că înce­pem zi­ua cu un duș scoțian, alter­nând apa re­ce cu cea cal­dă, pen­tru a pu­ne în mișca­re cir­cu­lația, vom scă­pa ra­pid de simp­to­me și de obo­se­a­lă. 1 O po­rție de vi­ta­mi­na D din avo­ca­do: reîncăr­cați re­zer­ve­le go­li­te în tim­pul ier­nii. 2 Vi­ta­mi­na E es­te ese­nția­lă pen­tru sis­te­mul imu­ni­tar. Se află din be­lșug în car­to­fi dulci.

3 Me­ta­bo­lis­mul are ne­voie de un im­puls pri­mă­va­ra, prin ur­ma­re îi tre­bu­ie zinc. Con­su­mați se­mi­nțe de do­vle­ac.

4 Pen­tru bu­na fun­cți­o­na­re a sis­te­mu­lui ner­vos, con­su­mați vi­ta­mi­na B12. Da­că ea lip­sește, sun­tem obo­siți și fă­ră chef. Con­su­mați ouă, pește și car­ne. 5 Vi­ta­mi­na B6 par­ti­ci­pă la for­ma­rea hor­mo­ni­lor și sânge­lui.

În plus, ea su­sți­ne sis­te­mul imu­ni­tar. Se gă­sește în pro­du­se din ce­re­a­le in­te­gra­le.

Le­gu­mi­noa­se­le cum es­te lin­tea sunt bo­ga­te în vi­ta­mi­na B1, ese­nția­lă în me­ta­bo­lis­mul ener­ge­tic

2 3

5 4

1

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.