Fi­cățe­aua Mici și fer­me­că­toa­re

Tre­bu­ie să vă aple­cați pen­tru a des­co­peri far­me­cul aces­tei tu­fe. În gră­di­na Ri­tei Thom­sen, de lângă Flen­sburg, fi­cățe­aua anu­nță pri­mă­va­ra. Ci­ne s-a îndră­gos­tit de He­pa­ti­ca va de­ve­ni un co­le­cți­o­nar al plan­tei

Gradina Mea de Vis - - Îngrijire -

Es­te de­li­ca­tă și poa­te suci ca­pul mul­tor gră­di­nari. Dar fi­cățe­aua nu es­te întot­de­au­na ușor de cul­ti­vat. Am vor­bit cu o co­le­cți­o­na­ră ca­re adu­nă di­fe­ri­te soi­uri de fi­cățea în gră­di­nă de pes­te 40 de ani. Une­ori are mai mult suc­ces, alte­ori mai puțin, du­pă cum ea însăși re­cu­noaște. „Mai ales nu­me­roa­se din­tre va­ri­e­tăți­le ca­re pro­vin din Ja­po­nia, cu flori bă­tu­te și ca­re ara­tă foar­te bi­ne pri­mă­va­ra, sunt sen­si­bi­le la ger și dis­par ra­pid din gră­di­nă, înain­te să prin­dă ră­dă­cini cu ade­vă­rat“, po­ves­tește Ri­ta Thom­sen din ex­pe­ri­e­nță. Une­ori plan­ta cum­pă­ra­tă era prea tână­ră, alte­ori con­diți­i­le din gră­di­nă nu au fost bu­ne în tim­pul ve­rii (prea cald și prea us­cat) sau, dim­po­tri­vă, iar­na a fost prea ume­dă.

În so­lul ni­si­pos din Schles­wig-Hol­stein se dez­vol­tă foar­te bi­ne mai ales soi­u­ri­le fi­cățe­lei co­mu­ne (He­pa­ti­ca no­bi­lis). Fru­mu­seți­le cu flori sim­ple se înmu­lțesc prin se­mi­nțe din lu­na mai, așa că în de­cur­sul ani­lor, de-a lun­gul gar­du­lui viu și sub Ha­ma­me­lis, iau naște­re co­voa­re de­se și co­lo­ra­te. Apar me­reu și va­ri­e­tăți noi, căci na­tu­ra nu poa­te fi ți­nu­tă în frâu!

Fer­me­că­toa­re es­te și fi­cățe­aua din Tran­sil­va­nia (He­pa­ti­ca tran­ssil­va­ni­ca) ca­re crește in­tens și ca­re es­te ori­gi­na­ră din pă­du­ri­le din Car­pații ro­mânești. Une­ori ea își des­chi­de încă din fe­brua­rie flo­ri­le mari, de până la 5 cm, al­bas­tre și ase­mă­nă­toa­re unor ane­mo­ne. „ Atât flo­ri­le, cât și frun­ze­le sunt mai mari de­cât la va­ri­e­ta­tea co­mu­nă“, spu­ne Ri­ta Thom­sen și se întoarce ime­diat spre tu­fe­le mari de 40 cm ale aces­tor ves­ti­tori ai pri­mă­ve­rii ca­re se înmu­lțesc prin ră­dă­cini ae­ri­e­ne scur­te. Soi­u­ri­le cu flori al­bas­tre, roz și al­be sunt pre­fe­ra­te­le co­le­cți­o­na­ri­lor. În prin­ci­piu, la toa­te va­ri­e­tăți­le frun­ze­le apar du­pă flori. Atunci es­te mo­men­tul op­tim de plan­ta­re. Du­pă ce au prins ră­dă­cini, tu­fe­le veșnic ver­zi se bu­cu­ră da­că au la dis­po­ziție sub­sta­nțe nu­tri­ti­ve din be­lșug. Un strat de scoa­rță mă­ci­na­tă sau com­post mă­ru­nțit și un îngrășă­mânt ad­mi­nis­trat pri­mă­va­ra ofe­ră con­diții bu­ne de start. În rest, plan­te­le tre­bu­ie lă­sa­te în pa­ce și vă vor încânta cu flo­ri­le de­li­ca­te mu­lți ani la rând.

1 Ca niște ru­bi­ne scli­pesc flo­ri­le bă­tu­te și roz ale soi­u­lui He­pa­ti­ca no­bi­lis ‘Ro­te Glut’, pe tul­pini înal­te de 15 cm. 2 De basm es­te soi­ul cu flori vi­o­le­te He­pa­ti­ca no­bi­lis ‘Wal­ter Otto’. Pe­ta­le­le au o for­mă as­cuți­tă. 3 Din încru­cișa­rea soi­u­ri­lor He­pa­ti­ca tran­ssil­va­ni­ca și He­pa­ti­ca no­bi­lis var. no­bi­lis a ieșit va­ri­e­ta­tea ‘Mil­lstre­am Mer­lin’. Are flori de un al­bas­tru in­tens, cu mij­loc gal­ben. 4 Dea­su­pra pe­ta­le­lor bleu se află, la soi­ul He­pa­ti­ca tran­ssil­va­ni­ca ‘Con­ny Gre­en­fi­eld’, pe­ta­le mai mici și mai închi­se la cu­loa­re. 5 Foar­te de­co­ra­ti­vă es­te și fi­cățe­aua cu flori bă­tu­te He­pa­ti­ca-no­bi­lis ‘Ma­ria The­re­sia’, ca­re se înmu­lțește prin se­pa­ra­re.

6 Flori bă­tu­te fa­ce și He­pa­ti­ca no­bi­lis ‘Ru­bra Ple­na’. Flo­ri­le roz apar dea­su­pra frun­ze­lor tri­fo­lia­te.

7 De la un co­le­cți­o­nar Ri­ta Thom­sen a cum­pă­rat soi­ul cu flori al­bas­tre și bă­tu­te ‘Tsche­chi­en’. Nu es­te me­reu ușor să cău­tați anu­mi­te soi­uri de fi­cățea. Mai bi­ne es­te să stu­diați ofer­ta din pi­ețe și pe­pi­ni­e­re spe­cia­li­za­te.

Plan­te­le de­li­ca­te cresc cel mai bi­ne într-un sol bo­gat în hu­mus și ușor cal­ca­ros, aflat la soare pri­mă­va­ra și um­brit va­ra de co­paci. Ast­fel plan­ta țe­se cu tim­pul co­voa­re de­se

Apa­riție al­bas­tră Între spânz și plan­te bul­boa­se, fi­cățe­aua își îna­lță flo­ri­le spre lu­mi­nă. Une­ori tre­bu­ie să aveți răb­da­re, căci tu­fe­le cresc lent

Co­voa­re­le apar da­că plan­tați tu­fe­le une­le lângă alte­le (24-26 de bu­căți pe me­tru pă­trat). Ră­dă­ci­ni­le tu­fe­lor ajung până la 30 cm adânci­me

2 ‘Wal­ter Otto’ es­te delicat 4 ‘Con­ny Gre­en­fi­eld’ – per­fec­tă

3 ‘Mil­lstre­am Mer­lin’ far­me­că pe ori­ci­ne

5

1 ‘Ro­te Glut’ adu­ce cu­loa­re în strat

6 ‘Ru­bra Ple­na’ pa­re pic­ta­tă

7 ‘Tsche­chi­en’ es­te grați­oa­să

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.