Doar o pan­tă te­ra­sa­tă poa­te fi fo­lo­si­tă

Pe­ter Berg es­te ar­hi­tect pei­sa­gist și are o pre­fe­ri­nță pen­tru pi­e­tre na­tu­ra­le de di­fe­ri­te for­me. S-a spe­cia­li­zat în gră­dini în pan­tă na­tu­ra­le

Gradina Mea de Vis - - Extra: În Pantă -

Prin ce se ca­rac­te­ri­ze­a­ză o gră­di­nă în pan­tă bi­ne ame­na­ja­tă?

Cel mai fru­mos lu­cru es­te pri­ve­liștea ca­re se des­chi­de de sus. Abia du­pă ce o pan­tă es­te te­ra­sa­tă poa­te fi fo­lo­si­tă și ame­na­ja­tă ca gră­di­nă. Efor­tul de îngri­ji­re în gră­di­ni­le te­re­sa­te es­te mult mai mic în acest fel. Da­că gră­di­na te­ra­sa­tă se află dea­su­pra ca­sei, efec­tul de an­sam­blu es­te cu atât mai spec­ta­cu­los, căci gră­di­na se dez­vă­lu­ie trep­tat și in­vi­tă la plim­bări.

Ca­re sunt pro­vo­că­ri­le ame­na­jă­rii unei gră­dini în pan­tă?

Gră­di­ni­le în pan­tă se lu­cre­a­ză de jos în sus, iar mun­ca te­mei­ni­că es­te ese­nția­lă. Po­si­bi­li­tăți­le de pre­lu­cra­re de­pind și de te­re­nu­ri­le din jur. Da­că la ba­za pan­tei se află o gră­di­nă înve­ci­na­tă foar­te abrup­tă, lu­cru­ri­le de­vin foar­te pro­ble­ma­ti­ce. În cel mai rău caz, toa­tă pan­ta poa­te să alu­ne­ce.

Cum se poa­te evi­ta pe­ri­co­lul de ero­zi­u­ne a pan­tei?

Du­pă ce te­re­nul în pan­tă es­te te­ra­sat, ero­zi­u­nea și ploi­le pu­ter­ni­ce nu mai re­pre­zin­tă o pro­ble­mă. Apa nu se mai scur­ge în voie pe pan­tă, ci es­te cap­ta­tă de fi­e­ca­re te­ra­să în par­te și apoi pre­lua­tă și ori­en­ta­tă că­tre plan­te și spre fi­e­ca­re ni­vel de mai jos.

Ce tre­bu­ie să luăm în con­si­de­rație când con­stru­im un zid us­cat?

Gro­si­mea zi­du­lui de­pin­de de înă­lți­me. Re­gu­la de fi­er es­te ur­mă­toa­rea: gro­si­mea co­res­pun­de unei trei­mi din înă­lți­me (un zid înalt de 3 m tre­bu­ie să ai­bă o gro­si­me de 1 m). Zi­du­ri­le us­ca­te sunt foar­te gre­le. Tre­bu­ie con­stru­i­te pe so­lul ferm, ca­re tre­bu­ie îmbu­nă­tățit. Con­stru­i­rea unui zid us­cat ne­ce­si­tă cu­noaște­rea unei teh­nici stră­ve­chi și tre­bu­ie efec­tua­tă de spe­cia­liști. Es­te o ade­vă­ra­tă artă să așe­zi pi­e­tre cu for­me ne­re­gu­la­te în mod co­rect, iar pro­fe­si­o­niștii fac cur­suri spe­cia­le pen­tru a de­prin­de aces­te teh­nici.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.