Adă­post în mă­rul ca­re a mu­rit

Gradina Mea de Vis - - Pas Cu Pas -

Mă­rul us­cat nu mai poa­te oferi me­re proas­pe­te, dar are o ma­re va­loa­re eco­lo­gi­că. Tul­pi­na des­tul de sta­bi­lă ser­vște drept su­port pen­tru ie­de­ra veșnic ver­de și tot în ea își fac cu­i­buri mi­er­le­le și alte pă­sări. 1 În cren­gi­le de jos se pot mon­ta tu­ne­lu­ri­le ar­ti­fi­cia­le un­de își fac cu­ib al­bi­ne­le săl­ba­ti­ce. Res­tu­ri­le scoa­rței ve­chi se înde­păr­te­a­ză înain­te de gău­ri­re. 2 Cum lem­nul mort es­te des­tul de moa­le, lu­cra­rea poa­te fi efec­tua­tă cu o șu­ru­bel­niță elec­tri­că. Im­por­tant es­te ca gău­ri­le să fie cu­ra­te. Pen­tru ca vi­i­to­rii lo­ca­tari să nu se ră­neas­că în even­tua­le­le așchii, ne­te­ziți mar­gi­ni­le cu șmir­ghel. 3 Gău­ri­le au un dia­me­tru de 2 până la 9 mm și o adânci­me de la 5 până la 10 cm. Între ele dis­ta­nța es­te de mai mu­lți cen­ti­me­tri, pen­tru a evi­ta even­tua­le­le cră­pă­turi. Cră­pă­tu­ri­le pot apă­rea ori­când în ma­te­ria­lul na­tu­ral, du­pă cum se ve­de în ca­zul gău­rii ca­re toc­mai es­te in­spec­ta­tă de o 4 al­bi­nă săl­ba­ti­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.