O mo­vi­lă de ni­sip pen­tru in­sec­te­le din pă­mânt

Gradina Mea de Vis - - Pas Cu Pas -

Nu toa­te in­sec­te­le își de­pun ouă­le la su­pra­fața so­lu­lui. Trei sfer­turi din­tre al­bi­ne­le săl­ba­ti­ce pre­fe­ră un cu­ib în pă­mânt.

1 Să­pați o groa­pă de adânci­mea unei caz­ma­le. Lo­cul es­te înso­rit și us­cat, într-un loc fe­rit de ploaie. 2 Umpleți

groa­pa cu ni­sip. Es­te im­por­tant să nu fo­lo­siți ni­sip proas­păt și spă­lat, ci unul de­ja fo­lo­sit. Ni­si­pul proas­păt es­te prea le­jer și tu­ne­lu­ri­le se pră­bușesc. Când din ni­sip se pot fa­ce „cas­te­le”, atunci el are con­sis­te­nța potrivită. 3 De­li­mi­tați mo­vi­la cu câte­va că­ră­mi­zi. 4 Vi­es­pea din ima­gi­ne a de­pus ouă aici. Al­bi­ne­le săl­ba­ti­ce și vi­es­pi­le se bu­cu­ră de ace­as­tă zo­nă, la fel și alți gândă­cei din gră­di­nă. Șo­pârle­le stau pe pi­e­tre și fo­lo­sesc ni­si­pul cald pen­tru a-și cloci ouă­le

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.