Mo­vi­la de vre­as­curi e uti­lă

Gradina Mea de Vis - - Pas Cu Pas -

În loc să mă­ru­nțiți cren­gi­le mari sau să le tran­spor­tați în lo­cul spe­cial pen­tru res­turi, mai bi­ne fa­ceți o mo­vi­lă de vre­as­curi.

Nu tre­bu­ie să fie la fel de ma­re ca în ima­gi­ne, es­te de ajuns o su­pra­față de 2 până la 4 m ² și o înă­lți­me de 1 m. Ca la mo­vi­la de pi­e­tre, stra­ti­fi­cați cren­gi­le groa­se și su­bțiri une­le pes­te alte­le ast­fel încât să cre­ați o struc­tu­ră le­je­ră, cu nu­me­roa­se spații goa­le. În lem­nul mort e mai mul­tă viață de­cât cre­dem. El ser­vește drept cu­ib pen­tru lar­ve­le că­ră­buși­lor. Prin­tre cren­gi își fac cu­ib pă­să­ri­le. Șoa­re­cii de câmp, broaște­le țes­toa­se și ari­cii se adă­pos­tesc aici. De ace­ea es­te bi­ne să aveți o mo­vi­lă de vre­as­curi în gră­di­nă, pe ca­re o lă­sați în pa­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.