Gust ro­tund: Portocala

Un fruct dul­ce, su­cu­lent, de­li­ci­os, să­nă­tos, pe ca­re îl con­su­măm ca ata­re sau în tot fe­lul de pre­pa­ra­te cu­li­na­re!

Gradina Mea de Vis - - Plante Medicinale -

Por­to­ca­lul es­te ori­gi­nar din Asia de Sud-Est, un­de era cu­nos­cut de acum șa­se mi­le­nii. De aco­lo s-a răs­pândit mai întâi spre India. În Eu­ro­pa a ajuns din Chi­na. Astă­zi por­to­ca­le­le re­pre­zin­tă une­le din­tre ce­le mai po­pu­la­re fruc­te de pe glob, exis­tă pes­te 600 de va­ri­e­tăți în între­a­ga lu­me, iar cei mai mari pro­du­că­tori sunt Bra­zi­lia, Sta­te­le Uni­te, Chi­na, India și Me­xic.

Es­te o plan­tă se­mi­tro­pi­ca­lă, cu frun­ze me­reu ver­zi, ca­re fa­ce flori al­be par­fu­ma­te și ca­re atin­ge între 5 și 8 me­tri în înă­lți­me. Exis­tă do­uă va­ri­e­tăți prin­ci­pa­le: dulci și amă­rui. Ce­le dulci sunt con­su­ma­te mai ales ca ata­re, în timp ce por­to­ca­le­le amă­rui sunt fo­lo­si­te la pre­pa­ra­rea ge­mu­ri­lor și mar­me­la­de­lor, iar coa­ja lor ca in­gre­di­ent în li­chi­o­ruri pre­cum Coin­tre­au sau Grand Mar­ni­er. Apro­xi­ma­tiv 85% din toa­te por­to­ca­le­le cul­ti­va­te sunt fo­lo­si­te pen­tru obți­ne­rea su­cu­lui.

O por­to­ca­lă între­a­gă co­nți­ne doar 60 de ca­lo­rii și nu co­nți­ne de­loc gră­si­mi, co­les­te­rol sau so­diu. În plus, la fel ca toa­te fruc­te­le din fa­mi­lia ci­tri­ce­lor, es­te încăr­ca­tă cu vi­ta­mi­na C, un an­ti­o­xi­dant pu­ter­nic. Da­to­ri­tă aces­tor atuuri, por­to­ca­le­le ne ofe­ră mul­te be­ne­fi­cii nu­triți­o­na­le și pen­tru să­nă­ta­te. Ne cresc imu­ni­ta­tea, ne îmbu­nă­tățesc aspec­tul pi­e­lii și me­nțin să­nă­ta­tea ini­mii și ni­ve­lu­ri­le de co­les­te­rol. Mai mult, se pa­re că, con­su­mând por­to­ca­le, re­du­cem ris­cul afe­cți­u­ni­lor res­pi­ra­to­rii, a ar­tri­tei reu­ma­toi­de, a ul­ce­re­lor și a apa­riți­ei pi­e­tre­lor la ri­ni­chi. Po­ta­si­ul pe ca­re îl co­nțin aju­tă la scă­de­rea ten­si­u­nii ar­te­ria­le, iar fo­lații (o vi­ta­mi­nă din gru­pa B) scad ni­ve­lul de ho­mo­cis­tei­nă, un ami­noa­cid întâlnit în car­nea roșie și ca­re afec­te­a­ză să­nă­ta­tea ini­mii.

Su­cul de por­to­ca­le e încăr­cat cu nu­tri­e­nți – to­tuși, el nu co­nți­ne fi­bre­le pe ca­re le gă­sim în sub­sta­nța albă din in­te­ri­o­rul fruc­tu­lui, pla­sa­tă între coa­jă și mi­ez. Tre­bu­ie să mai știm, de ase­me­nea, că da­că bem suc de por­to­ca­le vom con­su­ma mult mai mul­te ca­lo­rii de­cât atunci când mâncăm o por­to­ca­lă între­a­gă.

Frip­tu­ră de rață cu fe­lii și sos de por­to­ca­le

Sa­la­tă din frun­ze de sfe­clă roșie, bu­căți de măr, fe­lii de por­to­ca­le și boa­be de ro­die

Ron­de­le de por­to­ca­le tra­se în ci­o­co­la­tă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.