Bi­ne ați venit în Ca­ris­hof

În pe­ri­oa­da înflo­ri­rii la­le­le­lor, ace­as­tă gră­di­nă olan­de­ză își re­ve­le­a­ză far­me­cul ire­zis­ti­bil. Stra­tu­ri­le și ghi­ve­ce­le sunt pli­ne de la­le­le și nar­ci­se

Gradina Mea de Vis - - Reportaj -

Au venit, au vă­zut și au plan­tat: asta es­te, pe scurt, po­ves­tea lui Henk Go­vers, Hans de Vree și Mat­thijs Smits. Ei au pre­luat în 2002 gră­di­na Ca­ris­hof, din pro­vin­cia Lim­burg, nu­mi­tă ast­fel du­pă pri­ma fa­mi­lie ca­re a lo­cu­it aici în se­co­lul al XVII-lea. Pro­pri­e­ta­rii an­te­ri­ori ai gră­di­nii plan­ta­se­ră de­ja nu­me­roa­se garduri vii din fag și ci­mișir, iar o alee cu mai mul­te rânduri de mes­te­ceni îna­lți du­cea spre ca­să, într-o par­te a te­re­nu­lui. „ Am pre­luat câte­va din­tre ele­men­te și am plan­tat o mu­lți­me de spe­cii noi“, re­la­te­a­ză Hans de Vree și ara­tă spre bi­le­le de ci­mișir de pe te­ra­să, pe ca­re le-a adus din ve­chea lui gră­di­nă. Dar lip­se­au flo­ri­le! Ra­pid, cei trei au ame­na­jat stra­turi noi.

Când a venit vor­ba de flori bul­boa­se și de tu­fe, ei au avut gri­jă să ale­a­gă anu­mi­te cu­lori. Nua­nțe­le de gal­ben și por­to­ca­liu nu apar aproa­pe de­loc, în schimb se pot ad­mi­ra com­bi­nații spec­ta­cu­loa­se de alb, roz, roșu, al­bas­tru și vi­o­let. „În fi­e­ca­re strat gă­siți ast­fel de com­bi­nații“, spu­ne gră­di­na­rul pa­si­o­nat. Mat­thijs Smits com­ple­te­a­ză: „Plan­tăm atât soi­uri ca­re înflo­resc de­vre­me, cât și va­ri­e­tăți ca­re înflo­resc târziu, de ase­me­nea ale­gem spe­cii de di­fe­ri­te înă­lți­mi și com­ple­tăm, pen­tru a obți­ne o ima­gi­ne ar­mo­ni­oa­să, cu va­ri­e­tăți cu flori sim­ple și bă­tu­te. La far­me­cul gră­di­nii con­tri­bu­ie în fi­e­ca­re an va­ri­e­ta­tea uriașă de nar­ci­se al­be, ca­re ră­mân în pă­mânt, dar și ce­le câte­va mii de la­le­le, pe ca­re le re­plan­tăm în fi­e­ca­re toam­nă. În ghi­ve­ce le așe­zăm stra­ti­fi­cat, ca pe niște la­sag­na (soi­u­ri­le târzii jos, ce­le tim­pu­rii sus), iar în stra­turi fi­e­ca­re bulb es­te înve­lit într-o man­ta din pla­să, ca­re să-l pro­te­je­ze de cârtițe“, spu­ne unul din cei trei pro­pri­e­tari ai gră­di­nii, vor­bind cu pa­si­u­ne din ex­pe­ri­e­nța acu­mu­la­tă de-a lun­gul ani­lor.

Si­mțul lor es­te­tic se per­ce­pe pes­te tot în gră­di­nă: când pri­vi­ri­le întâlnesc gar­du­ri­le vii de di­fe­ri­te înă­lți­mi, când ajung la un strat, când vi­zi­ta­to­rul se plim­bă în zo­ne­le as­cun­se, când ad­mi­ră li­va­da ma­re

„Anca­dra­men­te­le din sal­cie din li­va­dă sunt îngro­pa­te în fi­e­ca­re an, pen­tru a obți­ne iar lăs­tari proas­peți“

pli­nă de ci­reși și ima­gi­nea de an­sam­blu a spați­u­lui ge­ne­ros. Îngri­ji­rea ele­men­te­lor struc­tu­ra­le ne­ce­si­tă des­tu­lă mun­că: arbuștii tre­bu­ie tăiați în mod re­gu­lat, pen­tru a-și păs­tra for­ma fru­moa­să. În ca­zul gar­du­lui viu de pă­du­cel, plan­tat de jur împre­jur, tăi­e­rea se fa­ce o da­tă la do­uă săp­tă­mâni. Fa­gii însă se scur­te­a­ză în iu­nie și au­gust. Toam­na, Mat­thijs Smits se cață­ră pe o sca­ră și scur­te­a­ză tei­ul de pe spa­li­er, cre­an­gă cu cre­an­gă, cu mâna.

Iar­ba din Ca­ris­hoh es­te ver­de și proas­pă­tă. Hans de Vree spu­ne: „În pri­ma ju­mă­ta­te a lui mar­tie ad­mi­nis­trăm îngrășă­mânt ga­zo­nu­lui. Avem un ro­bot de tuns iar­ba ca­re fa­ce o tre­a­bă bu­nă. În fe­lul aces­ta iar­ba ră­mâne me­reu scur­tă și în for­mă. În fond, avem mu­lți oas­peți aici și vrem ca gră­di­na să ara­te bi­ne tot tim­pul.“

Pe­re­te­le cășuței es­te un fun­dal per­fect pen­tru ghi­ve­ce­le cu flori de pri­mă­va­ră. Iar­na ghi­ve­ce­le și unel­te­le de gră­di­nă­rit se de­po­zi­te­a­ză în că­suță. În fun­dal se ob­ser­vă un gard viu de pă­du­cel și un strat de nar­ci­se

Po­mii sunt înca­drați cu garduri mici din sal­cie împle­ti­tă. În stra­tul cir­cu­lar cresc nar­ci­se ‘Mo­unt Hood’ și ‘Stain­less’. Mai târziu aici înflo­resc maci și Cle­o­me

În coșu­ri­le ve­chi cresc la­le­le Fos­te­ria­na ‘Exo­tic Empe­ror’ al­be. La ba­za lor se află mu­lți to­po­rași al­baștri

Se­ra es­te con­stru­i­tă din lemn de Thu­ja pli­ca­ta. Es­te fo­lo­si­tă și ca pa­vi­li­on de iar­nă, și ca loc de ier­na­re pen­tru plan­te. Spa­li­e­rul cu tei din spa­te fe­rește, va­ra, de vânt și de pri­viri in­dis­cre­te. La­le­le­le roz și al­be din strat se ar­mo­ni­ze­a­ză bi­ne cu com­bi­nația de lângă iaz Frun­zișul ma­ro de toam­nă al gar­du­lui viu de fag pu­ne în va­loa­re stra­tul pas­te­lat. În ghi­ve­ce­le ca­re acum sunt pli­ne de la­le­le al­be vor crește din lu­na mai plan­te anua­le cu flori al­be

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.