Gră­di­na, din­tr-o pri­vi­re

Gradina Mea de Vis - - Reportaj -

Te­ra­sa se află lângă ca­sa vop­si­tă în alb. Es­te re­a­li­za­tă pe mai mul­te ni­ve­luri, pe ca­re se ajun­ge ur­când câte­va trep­te. Alei­le pa­va­te duc spre 2 stra­tul ma­re, un­de înflo­resc acum la­le­le al­be și roz, iar mai târziu apar tu­fe­le pli­ne de flori. Din­co­lo de ga­zo­nul ge­ne­ros se află 3 se­ra. Stra­tul de tu­fe cu flori al­be și al­bas­tre din fața ei se întin­de până în spa­te­le 4 lo­cu­lui de re­la­xa­re din fața gar­du­lui viu de fag. La­le­le­le roz și al­be do­mi­nă acum stra­tu­ri­le. În mij­lo­cul ga­zo­nu­lui se află 5 ia­zul încon­ju­rat de flori. În 6 cur­tea cu fruc­te cresc ar­buști ro­di­tori, în 7 li­va­dă se află meri, peri, ci­reși și pruni la ba­za că­ro­ra înflo­resc nar­ci­se. Re­col­ta es­te tran­sfor­ma­tă de pro­pri­e­tari în ge­muri și su­curi, pe ca­re le vând oas­peți­lor. 8 Că­suța din că­ră­mi­dă es­te in­tac­tă, dar es­te fo­lo­si­tă ca spațiu de de­po­zi­ta­re. Lângă ea se poa­te ad­mi­ra mi­ca dum­bra­vă de 9 mes­te­ceni. În stânga aces­teia se află o 10 ca­me­ră ver­de pli­nă de ier­buri de­co­ra­ti­ve și da­lii, iar în altă 11 zo­nă as­cun­să în spa­te­le gar­du­ri­lor vii înflo­resc va­ra tran­da­firi și ier­buri. 12 Cur­tea in­te­ri­oa­ră co­che­tă es­te încon­ju­ra­tă de ari­pi­le ca­sei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.