GARDURI DE ULUCI

Gar­du­ri­le din lemn de cas­tan sunt ușor de mon­tat și ara­tă bi­ne în gră­di­ni­le rus­ti­ce și na­tu­ra­le

Gradina Mea de Vis - - Contents -

Lem­nul de cas­tan era apre­ciat încă de pe vre­mea ro­ma­ni­lor: ca tu­to­re pen­tru vița-de-vie, el era mult mai du­ra­bil de­cât alte spe­cii de lemn. Și astă­zi gar­du­ri­le de uluci se re­a­li­ze­a­ză de obi­cei din acest lemn. Fă­ră im­preg­na­re sau alt tra­ta­ment, ele re­zis­tă mu­lți ani vântu­ri­lor, in­tem­pe­ri­i­lor și pu­tre­zi­rii.

Mon­ta­rea unui ast­fel de gard es­te foar­te ra­pi­dă și sim­plă: stâlpii se pot fi­xa în fun­dații de be­ton, dar gar­dul ara­tă mai bi­ne da­că aceștia sunt fi­xați di­rect în pă­mânt. Cu un in­stru­ment spe­cial se fac gău­ri­le pen­tru stâlpi, apoi aceștia se înfig în pă­mânt și se fi­xe­a­ză cu un ci­o­can. Re­gu­la de ba­ză: o trei­me în pă­mânt, do­uă trei­mi afa­ră. Întin­deți apoi bi­ne gar­dul, pen­tru a nu fa­ce bu­cle mai târziu. Pu­teți fo­lo­si niște cu­re­le spe­cia­le cu ca­re să-l prin­deți pe par­curs. Gar­dul se prin­de de stâlpi cu cârli­ge sau șu­ru­buri. Es­te im­por­tant de no­tat că în afa­ră de lemn și me­tal nu se fo­lo­sește nici un alt ma­te­rial și între­a­ga con­stru­cție es­te eco­lo­gi­că. Când lem­nul înce­pe, ine­vi­ta­bil, să se stri­ce, poa­te fi lă­sat în gră­di­nă fă­ră pro­ble­me.

Gar­du­ri­le de acest fel se po­tri­vesc foar­te bi­ne în gră­di­ni­le rus­ti­ce și na­tu­ra­le. Pot avea di­fe­ri­te înă­lți­mi, de la ju­mă­ta­te de me­tru până la 2 m, dar și di­fe­ri­te ti­puri de po­rți. Gar­dul poa­te de­li­mi­ta de­cent și na­tu­ral gră­di­na, dar în ace­lași

timp poa­te se­pa­ra gră­di­na în zo­ne sau poa­te de­li­mi­ta un strat de altul. Un alt avan­taj: gar­du­ri­le de acest fel nu sunt ri­gi­de, ci pot fi mon­ta­te fle­xi­bil și se pot adap­ta for­mei ce­lor mai va­ria­te te­re­nuri ver­zi. Es­te po­si­bi­lă chiar și o for­mă ro­tun­ji­tă, da­că am­pla­sații stâlpii la in­ter­va­le su­fi­ci­ent de mici unii de alții, ast­fel încât gar­dul să nu-și piar­dă aspec­tul spe­ci­fic.

Ulu­cii su­bțiri și sârma cu ca­re sunt pri­nși unul de altul ofe­ră su­port de căță­rat pen­tru mul­te plan­te ur­că­toa­re. Dar nu plan­tați lângă ast­fel de garduri spe­cii ca­re cresc in­tens, cum sunt gli­ci­na sau tros­co­tul, a că­ror greu­ta­te es­te prea ma­re și nu poa­te fi su­sți­nu­tă de uluci. Cel mai bi­ne ara­tă di­fe­ri­te­le soi­uri de cle­ma­ti­te și ca­pri­foi­ul. Alte spe­cii in­di­ca­te sunt plan­te­le căță­ră­toa­re anua­le, de exem­plu bor­ce­a­gul par­fu­mat, con­du­rașii sau zo­re­le­le, ca­re, în plus, se asor­te­a­ză per­fect cu far­me­cul na­tu­ral și le­jer al gar­du­lui.

Une­le garduri se li­vre­a­ză ru­la­te. Când se mon­te­a­ză, se des­fășoa­ră și se fi­xe­a­ză cu șu­ru­buri și cârli­ge de stâlpi. Gar­du­ri­le din uluci pot fi fo­lo­si­te și înăun­trul gră­di­nii, pen­tru se­pa­ra­rea zo­ne­lor sau pen­tru a de­li­mi­ta gră­di­na de le­gu­me

Pa­să­rea sim­plă din me­tal ru­gi­nit se po­tri­vește per­fect cu lem­nul bă­tut de vre­me

Da­că aveți cren­gi tăia­te în gră­di­nă pu­teți con­strui un gard sim­plu. Lăs­ta­rii de alun nu sunt foar­te du­ra­bi­li, dar se pre­lu­cre­a­ză ușor

Gar­dul se­pa­ră do­uă zo­ne din gră­di­nă și are un de­cu­paj ge­ne­ros, ca­re dă sen­zația unei fe­res­tre des­chi­se într-o ca­me­ră

Nos­ti­me: co­chi­li­i­le goa­le de melci împo­do­besc vârfu­ri­le ulu­ci­lor. Pu­teți fo­lo­si scoici, ghi­ve­ce mici sau alte ni­mi­curi ve­se­le

Poar­ta se închi­de cu un ză­vor sim­plu. Ele­men­te­le de lemn au un aer pri­e­te­nos, iar ace­as­tă poar­tă se po­tri­vește per­fect în gră­di­ni­le rus­ti­ce

Arbuștii cu fruc­te cum es­te zmeu­ra se spri­ji­nă de gard. Ru­gii de zmeu­ră pot fi le­gați de gard cu ra­fie

Găi­ni­le vi­oaie pot zbu­ra ușor pes­te gard, dar ra­se­le mai le­neșe stau li­niști­te în spa­te­le lui. Jos es­te fi­xa­tă o pla­să de sârmă, pen­tru ca pă­să­ri­le să nu se stre­coa­re pe de­de­subt

Pe gar­du­ri­le bi­ne fi­xa­te pu­teți mon­ta va­se cu flori, cum sunt aces­te ciz­mu­lițe nos­ti­me din cau­ci­uc ca­re acum adă­pos­tesc be­go­nii și crăițe

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.