O GRĂ­DI­NĂ, DO­UĂ IDEI

So­luția 1: Oa­ză ac­va­ti­că sub co­paci

Gradina Mea de Vis - - Contents -

În co­lțul se­mi­um­brit din gră­di­nă a luat naște­re un loc de re­la­xa­re con­for­ta­bil, ca­re se tran­sfor­mă în spați­ul pre­fe­rat al fa­mi­li­ei în tim­pul zi­le­lor ca­ni­cu­la­re.

O par­te din­tre ar­bo­rii aflați de-a lun­gul gar­du­lui au fost înde­păr­tați. Au ră­mas ta­ma­ris­cul cu flori roz, ie­de­ra căță­ră­toa­re de pe pe­re­te­le de pia­tră și bi­la ma­re de ci­mișir din prim plan. Au fost aduși un că­lin co­mun și cor­nul chi­ne­zesc cu flori. Cel din ur­mă es­te cul­ti­vat ca ar­bo­re al ca­sei. Co­roa­na lui mi­nu­na­tă, în for­mă de um­bre­lă, se um­ple în mai și iu­nie de flori mari și al­be. Cro­ma­ti­ca es­te do­mi­na­tă de alb și roz, pen­tru a lu­mi­na din punct de ve­de­re vi­zual zo­na se­mi­um­bri­tă.

Apa es­te ră­co­ri­toa­re și ema­nă pa­ce și aici se află într-un ba­zin îngust, plat și drep­tun­ghi­u­lar. În par­tea din față oas­peții pot lua loc pe un an­ca­dra­ment pi­tic de pia­tră, pen­tru a se ră­cori sau a-și scu­fun­da pi­ci­oa­re­le în apă. Cas­ca­da mi­că ce iz­vo­răște din pe­re­te­le de pia­tră dă sen­zația de mun­te. Struc­tu­ri­le grați­oa­se ale ier­bu­ri­lor de­co­ra­ti­ve împo­do­besc ce­a­lal­tă par­te a ba­zi­nu­lui. În pre­lun­gi­rea ba­zi­nu­lui a fost ame­na­jat un mic loc pa­vat cu pi­e­triș, un­de se află do­uă fo­to­lii foar­te

con­for­ta­bi­le ca­re imi­tă rat­ta­nul. Ală­turi, cri­nii de toam­nă ‘Abby’ și iar­ba ja­po­ne­ză de mun­te con­fe­ră un aer va­po­ros aran­ja­men­tu­lui.

Stra­turi nou plan­ta­te ti­vesc zi­dul și zo­na de lângă ca­să. Aici înflo­rește din mar­tie Pa­chyp­hrag­ma cu frun­ze mari, ur­ma­tă de astra­nții roz, Gil­le­nia și pe­ce­tea lui So­lo­mon. Struc­tu­ra gră­di­nii es­te cre­a­tă cu aju­to­rul ro­go­zu­lui, cri­ni­lor de toam­nă și a fe­ri­gi­lor.

A do­ua so­luție se află în pa­gi­ni­le ur­mă­toa­re

În fâșia îngus­tă de lângă ca­să crește un corn chi­ne­zesc cu flori. La ba­za lui se află iar­bă ja­po­ne­ză de mun­te, astra­nții și Pa­chyp­hrag­ma cu frun­ze mari

De un roz delicat, flo­ri­le astra­nți­ei ‘Ro­ma’ apar din iu­nie până în sep­tem­brie. Tu­fa înal­tă de 30 cm se sim­te bi­ne într-un loc se­mi­um­brit

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.