DRA­GOS­TE PEN­TRU NA­TU­RĂ

Re­sur­se­le tre­bu­ie me­na­ja­te, cli­ma tre­bu­ie pro­te­ja­tă. Ia­tă câte­va sfa­turi pen­tru îngri­ji­rea na­tu­ra­lă a gră­di­nii

Gradina Mea de Vis - - Contents -

1 Se­mă­nați cre­a­tiv

Pri­mă­va­ra es­te ano­tim­pul însă­mânță­ri­lor: per­va­ze­le fe­res­tre­lor și eta­je­re­le din se­ră se um­plu trep­tat cu di­fe­ri­te ră­sa­duri și plan­te ti­ne­re. Va­se­le de cul­tu­ră pot fi cre­a­te din di­fe­ri­te ma­te­ria­le re­ci­cla­te. Ru­lo­u­ri­le de hârtie igi­e­ni­că (fo­to­gra­fie) sunt la fel de po­tri­vi­te ca hârtia de ziar sau car­toa­ne­le de ouă. Sfat extra: va­se­le spe­cia­le din fi­bre ve­ge­ta­le pot fi plan­ta­te cu tot cu ră­sa­duri în strat, căci se vor des­com­pu­ne com­plet. Fo­lo­siți me­reu pro­du­se bio, ca­re nu co­nțin pe­trol.

2 Re­fo­lo­siți! Fa­ceți din ve­chi ce­va nou!

Reciclarea și re­fo­lo­si­rea se învață, aju­tă la eco­no­mi­si­rea ba­ni­lor și fac bi­ne me­di­u­lui încon­ju­ră­tor. Pi­ețe­le de ve­chi­turi sunt lo­curi ex­ce­len­te pen­tru cei ca­re cau­tă obi­ec­te ve­chi, ce pot fi re­fo­lo­si­te. Fie că e vor­ba de eta­je­re din lă­dițe de lemn pen­tru plan­te­le pre­fe­ra­te, fie de unel­te de gră­di­nă­rit sau alei din da­le re­fo­lo­si­te (în dre­ap­ta), de o ban­că din pa­leți de lemn sau de un strat tim­pu­riu din ca­dre de fe­re­as­tră re­fo­lo­si­te, po­si­bi­li­tăți­le sunt ine­pu­i­za­bi­le, iar re­zul­ta­te­le aces­tei munci cre­a­ti­ve ga­ran­te­a­ză punc­te de atra­cție și uni­ca­te în gră­di­nă.

3 Evi­tați plas­ti­cul

În tim­pul cu­rățe­ni­ei de pri­mă­va­ră din șo­pron și ma­ga­zia cu unel­te ră­mâne în ur­mă foar­te mult plas­tic: fo­lii, saci, us­ten­si­le de gră­di­nă­rit, șnu­ruri, stro­pi­tori, ghi­ve­ce și mul­te alte­le. Pu­teți schim­ba acest lu­cru: când cum­pă­rați unel­te noi, ale­geți va­rian­te din me­tal și lemn, chiar da­că sunt ce­va mai gre­le. Stro­pi­to­ri­le din me­tal ara­tă mai fru­mos de­cât ce­le din plas­tic. Eti­che­te­le pen­tru plan­te, bu­toai­e­le pen­tru apa de ploaie și re­ci­pi­en­te­le pen­tru com­post pot fi din lemn sau din plas­tic 100% re­ci­cla­bil, iar fo­li­i­le și pla­se­le – din ma­te­ria­le tex­ti­le sau bum­bac, la fel și șnu­ru­ri­le. Im­por­tant: nu arun­cați ime­diat unel­te­le din plas­tic, ci abia atunci când de­vin de ne­fo­lo­sit.

4 Se poa­te și fă­ră chi­mi­ca­le

Gră­di­na poa­te ară­ta fru­mos și fă­ră pes­ti­ci­de, de­oa­re­ce acum exis­tă mul­te soi­uri de plan­te foar­te re­zis­ten­te. Fo­lo­si­rea chi­mi­ca­le­lor de­vi­ne ast­fel inu­ti­lă. Nu mai cul­ti­vați soi­uri sen­si­bi­le și de­li­ca­te și înlo­cu­iți-le cu va­ri­e­tăți ro­bus­te. Mai ales în ca­zul tran­da­fi­ri­lor mu­lți gră­di­nari ama­tori ape­le­a­ză la so­luții de pro­te­cție, dar es­te mai bi­ne să plan­tați soi­uri cu ga­ra­nția ca­li­tății, ca­re se ca­rac­te­ri­ze­a­ză prin­tr-o re­zis­te­nță na­tu­ra­lă și ca­re cresc ex­ce­lent fă­ră pes­ti­ci­de. Plan­tați tu­fe­le cla­si­ce de tran­da­firi de gră­di­nă și veți fi răs­plă­tiți cu flori par­fu­ma­te și să­nă­toa­se. Nici mă­ceșii nu au ne­voie de chi­mi­ca­le. În plus, pen­tru mul­te bo­li ale plan­te­lor exis­tă so­luții bi­o­lo­gi­ce de com­ba­te­re și pre­veni­re. Dău­nă­to­rii pot fi ți­nuți în șah prin fo­lo­si­rea in­sec­te­lor fo­lo­si­toa­re, pă­du­chii sunt de­ci­mați cu suc­ces de pă­sări, că­ră­buși de mai și lar­ve de mus­cu­lițe. Admi­nis­trați îngrășă­mânt or­ga­nic, de exem­plu com­post, căci îngrășă­mântul mi­ne­ral es­te spă­lat ușor din pă­mânt de ploi și poa­te po­lua apa din pânza fre­a­ti­că.

5 Fo­lo­siți apa de ploaie

Avem la dis­po­ziție apă de ploaie gra­tis, așa că ar fi bi­ne să o adu­năm în mod efi­ci­ent. Un bu­toi pen­tru apa de ploaie are loc în ori­ce gră­di­nă și poa­te fi pre­vă­zut cu un ro­bi­net la ba­ză, ast­fel încât apa să poa­tă um­ple ușor stro­pi­to­ri­le. Can­ti­tăți­le mai mari de apă de ploaie se strâng în cis­ter­ne, ca­re se con­stru­i­esc, în mod ide­al, împreu­nă cu ca­sa. Mul­te plan­te su­por­tă mai bi­ne apa de ploaie de­cât apa de la ro­bi­net. Udați co­rect: iri­gați plan­te­le o da­tă pe zi, te­mei­nic, di­rect la ră­dă­ci­nă. Acest pro­ce­deu es­te mai efi­ci­ent de­cât iri­gă­ri­le scur­te și su­per­fi­cia­le. Acum exis­tă și fur­tu­nuri din ma­te­ria­le re­ci­cla­bi­le.

6 Ce fa­cem cu ghi­ve­ce­le de plas­tic?

Du­pă fi­e­ca­re acți­u­ne de plan­ta­re a tu­fe­lor, flo­ri­lor de va­ră și a ar­buști­lor se adu­nă în gră­di­nă ghi­ve­ce de plas­tic, ce­le în ca­re au stat plan­te­le când le-ați cum­pă­rat. Une­le pot fi re­fo­lo­si­te, dar ce­le mai mul­te ajung la gu­noi. De câți­va ani ele pot fi reu­ti­li­za­te. Din ce în ce mai mul­te pe­pi­ni­e­re pot lua îna­poi con­tai­ne­re­le goa­le, pen­tru a le re­fo­lo­si. În pe­pi­ni­e­re­le mici pu­teți tran­splan­ta plan­te­le pe loc în va­se­le de­fi­ni­ti­ve, iar în piață gă­siți plan­te înve­li­te în hârtie de ziar. Unii pro­du­că­tori încep să tre­a­că la plas­ti­cul

ca­re poa­te fi re­ci­clat 100 %, adi­că la va­se ca­re sunt re­a­li­za­te din res­turi de plas­tic re­fo­lo­sit. În fe­lul aces­ta se cre­e­a­ză un cir­cu­it na­tu­ral ca­re pre­lu­cre­a­ză res­tu­ri­le și ma­te­ria­le­le arun­ca­te și ca­re evită po­lua­rea me­di­u­lui încon­ju­ră­tor în mod inu­til.

7 Com­post preți­os

Cei ca­re pro­duc în gră­di­nă com­post din be­lșug nu au ne­voie să cum­pe­re pă­mânt de la pe­pi­ni­e­re și eco­no­mi­sesc ast­fel bani. În plus, nu pro­duc gu­noi din plas­tic. Ide­a­le sunt trei con­tai­ne­re de com­post, ca­re co­nțin ma­te­rial în di­fe­ri­te sta­dii de des­com­pu­ne­re, ast­fel încât să aveți me­reu la dis­po­ziție îngrășă­mânt dis­po­ni­bil pen­tru stra­turi. Com­pos­tul îmbu­nă­tățește și afânea­ză pă­mântul, ac­ti­ve­a­ză vața mi­croor­ga­nis­me­lor și îngrașă so­lul cu sub­sta­nțe nu­tri­ti­ve. Mo­men­te­le ide­a­le pen­tru re­par­ti­za­rea com­pos­tu­lui sunt toam­na și pri­mă­va­ra. Ci­ne cum­pă­ră pă­mânt de gră­di­nă ar tre­bui să ale­a­gă un tip fă­ră tur­bă, căci ace­as­ta dis­tru­ge fau­na din sol și ac­ce­le­re­a­ză ast­fel schim­ba­rea cli­mei, prin eli­be­ra­rea ga­ze­lor de se­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.