OANA BARBONIE

Harper's Bazaar (Romania) - - Fascinant~ -

Un lu­cru va­lo­ros învățat la Eras­mus în Po­lo­nia. Să dau timp oa­me­ni­lor să se pre­zin­te și să las de­o­par­te ce-mi in­spi­ră la pri­ma ve­de­re ges­tu­ri­le, vor­be­le, hai­ne­le lor. Țin min­te când i-am zis La­vi­ni­ei, cu ca­re ple­ca­sem cu bur­sa în Va­rșo­via, că e un rap­per pe­ri­cu­los în bu­că­tă­ria că­mi­nu­lui. Avea la­nțuri, cre­as­tă, ta­tua­je. L-am cu­nos­cut între timp ca fi­ind un dră­guț, la doc­to­rat, ho­tă­rât să de­vi­nă pro­fe­sor oda­tă întors în Slo­va­cia.

Ce-ți pla­ce cel mai mult la jo­bul de la Școa­la9? Că ne-am pro­pus să fie un spațiu un­de să co­la­bo­răm cu ado­les­ce­nți pe fo­to sau ilus­trație. Chiar mi-a zis o puștoai­că de li­ceu că i se pa­re ta­re fru­mos cum noi ne nu­mim Școa­la9, dar față de școa­la la ca­re mer­ge ea, noi nu-i spu­nem că ar­ta ei nu du­ce ni­căi­eri. Ci din con­tră.

A fi adult înse­am­nă ... Să fii per­soa­na de ca­re ave­ai ne­voie când erai co­pil (au­zi­tă la Brad Mon­ta­gue, au­tor). De asta mă cresc pe mi­ne cu mai mul­tă em­pa­tie, încerc să as­cult mai bi­ne – nu cu in­te­nția de a răs­pun­de, ci cu ace­ea de a-l înțe­le­ge pe cel de lângă, să fiu un om bun, să-i ajut pe alții să cre­as­că, să-mi ud ce­le trei plan­te.

Ce te­me ți-ai dat pen­tru 2019? Să-mi dau timp du­pă fi­e­ca­re proi­ect, ca să-mi mu­lțu­mesc că l-am dus la ca­păt. E OK să ne și epu­i­zăm în ce­ea ce am des­co­pe­rit că iu­bim, dar este OK și să ne dăm li­ber, să îndo­sa­ri­em ce am fă­cut până acum ca să ve­dem de un­de o luăm din loc. Și să încerc viața cu aproa­pe #ze­ro­was­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.