24 DE ORE CU ANDREI DINU

Harper's Bazaar (Romania) - - Fascinant~ -

Cum de­cur­ge o zi din viața de­sig­ne­ru­lui și sce­no­gra­fu­lui, prin­tre co­le­cți­i­le bran­du­lui de stre­et­we­ar

Pros­per Cen­ter și cos­tu­me și de­co­ruri pen­tru spec­ta­co­le de te­a­tru sau per­for­man­ce-uri.

:30 - 8:00 A.M. Mi-e greu să mă tre­zesc, dar știu că pot fa­ce mai mul­te lu­cruri da­că mă tre­zesc de­vre­me. Iar atunci când lu­crez pen­tru Pros­per Cen­ter, tre­bu­ie să mă duc la ate­li­er și oa­me­nii de aco­lo încep mun­ca de­vre­me. Pri­me­le lu­cruri pe ca­re le fac sunt să mă spăl și să-mi fac ca­fe­aua. Ca­fe­aua de di­mi­neață e de ba­ză. Da­că am ne­voie, mai be­au una mai târziu, dar mă fe­resc de prea mul­te ex­ci­tan­te. Îmi plă­cea să cred că și ca­fe­aua, și Co­la mă aju­tă împo­tri­va mi­gre­ne­lor. Nu-i chiar așa. 8:15 A.M. Cât îmi be­au ca­fe­aua, ci­tesc ști­ri­le pe te­le­fon, mă uit pe Insta­gram, des­chid si­te-uri­le de sport. Îmi pla­ce să mă uit la fot­bal, așa că ve­ri­fic di­mi­neața ce s-a mai întâmplat, da­că am ra­tat ce­va. Sunt fan Li­ver­pool. Di­se­a­ră e meci. Au șan­sa, du­pă 29 de ani, să câști­ge cam­pi­o­na­tul. Mă ener­vez une­ori la me­ci­uri, dar încerc să nu mă mai im­plic așa de ta­re. A fost hai­os când am lu­crat cu Ale­xan­dra [par­te­ne­ra lui] la proi­ec­tul de la Bayern München [N Foot­ball, un meci de fot­bal cu re­gu­li­le schim­ba­te pe ca­re Ale­xan­dra Pi­rici & Jo­nas Lund l-au re­a­li­zat anul tre­cut cu ju­ni­o­rii clu­bu­lui și pen­tru ca­re Andrei a fă­cut cos­tu­me­le]. Înce­pu­se­răm amândoi să ur­mă­rim fot­bal și atunci ave­am un par­te­ner, nu­mai că ea își pi­er­dea in­te­re­sul mai re­pe­de de­cât mi­ne. Nu joc fot­bal însă. Am încer­cat tai chi cu Ale­xan­dra o pe­ri­oa­dă. Mă atra­ge mai mult al­pi­nis­mul; de­o­cam­da­tă am fă­cut bo­ul­de­ring la o sa­lă din Bu­cu­rești. Îmi pla­ce că la al­pi­nism ești le­gat mai mult de na­tu­ră. Și tai chi-ul se poa­te fa­ce afa­ră,dar e mai de­gra­bă ur­ban. 8:30 A.M. Du­pă ce be­au ca­fea,nu prea îmi vi­ne să mă­nânc. Mă fo­rțez un pic să mă­nânc ce­va, ori­ce – send­vișuri sau ce­re­a­le cu lap­te. 8:45 A.M. În ge­ne­ral,port tre­ning.Dar am și niște je­a­nși. I-am cum­pă­rat când am apli­cat la vi­za SUA pen­tru proi­ec­tul Ale­xan­drei de la New Mu­seum [Co-na­tu­ral, pre­zen­tat la mu­zeul din New York în 2018; Andrei a re­a­li­zat de­sig­nul de ex­po­ziție – lu­mini, de­cor și dis­play ho­lo­gra­fic]. Nu știu da­că au avut vreo in­flue­nță, că ori­cum nu te ve­zi de­cât de la brâu în sus din spa­te­le ghișeu­lui. Astă­zi am fost la Re­gis­trul Co­me­rțu­lui și m-am îmbră­cat în je­a­nși. [Râde.] 9:00 A.M. Ori mă duc să lu­crez la ate­li­er, ori ră­mân aca­să să tri­mit e-mai­luri și să co­mand pe Inter­net ma­te­ria­le sau di­ver­se ac­ce­so­rii de ca­re am ne­voie pen­tru Pros­per Cen­ter sau pen­tru sce­no­gra­fie. Da­că nu le gă­sesc on­li­ne, tre­bu­ie să mă duc să le caut prin oraș, nu­mai că Bu­cu­rești­ul nu ex­ce­le­a­ză la ca­pi­to­lul ma­te­ria­le, mai ales din zo­na sport, ca­re mă in­te­re­se­a­ză pe mi­ne. As­cult mu­zi­că pe drum sau di­mi­neața: Frank Oce­an, PNL – niște rap­peri fran­ce­zi – și Adda Ka­leh.

Pros­per Cen­ter – de­venit Pros­per Pla­za du­pă re­no­va­re – a fost un mall low pro­fi­le un­de­va pe Ca­lea 13 Sep­tem­brie, lângă Ra­ho­va. Am lo­cu­it pe aco­lo o pe­ri­oa­dă și mi s-a pă­rut in­te­re­sant să îi fo­lo­sesc nu­me­le. Pen­tru brand mă atra­ge o zo­nă eclec­ti­că cu o jux­ta­pu­ne­re de sti­luri și o ima­gi­ne hi­bri­dă în ca­re se îmbi­nă in­te­re­se­le me­le – sport, pop cul­tu­re, cos­tu­me de te­a­tru, ar­tă – cu ce­ea ce văd pe stra­dă și mă in­spi­ră. În co­le­cția no­uă m-a in­te­re­sat mai ales ide­ea de in­te­ri­or – ex­te­ri­or. De exem­plu, am în co­le­cție un tre­ning din ma­te­rial de pro­sop. Voiam să fac ce­va le­gat de ha­la­tul de baie pur­tat în ex­te­ri­or. Sunt niște doam­ne ca­re mai ies la ma­ga­zi­nul din co­lț în ha­la­te. Un fel de blu­ra­re a gra­nițe­lor din­tre ca­să și stra­dă. Apoi exis­tă o pi­e­să pe ca­re am re­luat-o do­uă co­le­cții la rând pen­tru că pri­ma oa­ră n-a ieșit atât de bi­ne pe cât ar fi tre­bu­it: o ja­che­tă ca­re se­a­mă­nă cu o pla­pu­mă. E in­spi­ra­tă din pla­pu­ma de lână și sa­tin ca­re era po­pu­la­ră până-n ca­pi­ta­lism. Mi-a plă­cut cum ara­tă pla­pu­ma asta și caut me­reu să com­bin de­co­rați­uni in­te­ri­oa­re cu hai­ne – ve­zi go­ble­nul pe ca­re-l tot fo­lo­sesc ca un ele­ment dis­tinc­tiv al bran­du­lui. Pri­ma ja­che­tă, din sa­tin, ară­ta bi­ne, dar nu era foar­te fun­cți­o­na­lă. Am re­luat-o acum, din fâș, mai ușoa­ră. Apro­po de jux­ta­pu­ne­rea de sti­luri, mai am o ro­chie lun­gă ar­gin­tie a că­rei par­te de sus e sport. Aici am por­nit de la ma­te­rial pen­tru că am gă­sit un ly­cra elas­tic și foar­te lu­ci­os, ca­re are o no­tă sport,

„Cli­e­nții sunt de vârsta mea – 30 și ce­va de ani – sau mai ti­neri, deși mi-ar plă­cea să poar­te Pros­per Cen­ter și cei mai în vârstă. Am fă­cut o po­ză cu bu­ni­ca mea într-un tre­ning.Îi stă­tea des­tul de bi­ne.” Andrei Dinu și bu­ni­ca lui, în pi­e­se Pros­perCen­ter10:00 A.M.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.