DENIMOLOGI­E

Harper's Bazaar (Romania) - - Lista -

Po­ves­tea noas­tră de dra­gos­te cu de­ni­mul a venit cu un pre] ri­di­cat pen­tru me­di­ul încon­ju­ră­tor din cau­za can­ti­tă]ii mari de apă și pro­du­se chi­mi­ce fo­lo­si­te. Câ]iva pro­du­că­tori mari au înce­put de­ja să ac]io­ne­ze – Le­vi’s, de pil­dă, vrea ca 80 la su­tă din­tre pro­du­se­le sa­le să fie re­a­li­za­te prin teh­ni­ca Wa­ter<Less™ până anul vi­i­tor. Iar alte bran­duri au por­nit la drum, din start, cu o ori­en­ta­re eco-smart: Re­for­ma­ti­on, Boyish Je­ans, DL1961 sunt prin­tre ce­le ca­re fo­lo­sesc ma­te­ria­le pri­e­te­noa­se cu me­di­ul (bum­bac re­ci­clat sau fi­bre ino­va­toa­re din pul­pă de lemn și bum­bac), în timp ce Re/Do­ne re­con­stru­i­ește je­a­nși Le­vi’s vin­ta­ge.

Sa­lo­pe­tă Re­for­ma­ti­on, far­fet­ch.com,245 Eu­roJe­an­şi Re/Do­ne Ori­gi­nals, mat­ches­fas­hi­on.com,260 Eu­ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.