CE MAI VE­DEM

Harper's Bazaar (Romania) - - Talking Points -

GRE­EN BOOK

Cu Vig­go Mor­ten­sen și Ma­her­sha­la Ali în ro­lu­ri­le prin­ci­pa­le, fil­mul se ba­ze­a­ză pe pri­e­te­nia re­a­lă din­tre To­ny Val­le­lon­ga, un ita­lo-ame­ri­can din Bronx, și Don Shir­ley, un pia­nist de cu­loa­re ca­re îl an­ga­je­a­ză pe To­ny ca șo­fer și bo­dy­guard în tim­pul unui tur­neu prin su­dul se­gre­gat al Ame­ri­cii în 1962. Gre­en Book a câști­gat trei Glo­buri de Aur și are cinci no­mi­na­li­zări la Oscar, bi­fând câte­va re]ete si­gu­re la Hol­ly­wood: un road mo­vie ca­re-i și o po­ves­te des­pre pri­e­te­nie, cu ac­cen­te co­mi­ce și un me­saj op­ti­mist des­pre de­păși­rea pre­ju­de­că]ilor ra­sia­le. Pre­mi­e­ra: 1 mar­tie

DIS­TAN}A DIN­TRE MI­NE ȘI MI­NE

Du­pă ce în anii fas­cis­mu­lui în Ro­mânia s-a re­fu­giat în ile­ga­lis­mul co­mu­nist, po­e­ta Ni­na Cas­sian a de­venit si­mul­tan com­pli­ce și pro­ble­ma­ti­că pen­tru re­gi­mul sta­li­nist, ca apoi să in­tre în con­flict di­rect cu re­gi­mul Ce­aușes­cu, ter­mi­nând într-un exil ne­do­rit în 1985. Mo­na Ni­coa­ră a cu­nos­cut-o la New York, un­de a re­a­li­zat un do­cu­men­tar des­pre re­la­ţia noas­tră cu tim­pul şi is­to­ria, por­nind de la tra­seul per­so­nal şi cre­a­tiv al Ni­nei Cas­sian. Pre­mi­e­ra: 8 mar­tie

BIRDS OF PASSAGE

Ac]iu­nea din acest film ca­re a avut pre­mi­e­ra la Can­nes, în sec]iu­nea Qu­in­zai­ne des réa­li­sa­teurs, se pe­tre­ce între anii ’60 și ’80, într-o re­gi­u­ne din nor­dul Co­lum­bi­ei lo­cu­i­tă de tri­bul Wayuu. Ra­payet și cla­nul din ca­re fa­ce par­te sunt prin­tre pri­mii stă­pâni ai tra­fi­cu­lui de ma­ri­jua­na. Atrași de bani și de pu­te­re, ei își aban­do­nea­ză ri­tua­lu­ri­le și cre­din]ele pen­tru a se închi­na unui nou zeu: lă­co­mia. Mai mult de­cât o po­ves­te des­pre co­mer]ul cu dro­guri, Birds of Passage este o pri­vi­re fas­ci­nan­tă asu­pra pi­er­de­rii ino­cen]ei într-o co­mu­ni­ta­te in­di­ge­nă. Pre­mi­e­ra: 15 mar­tie

US

Du­pă Get Out (Osca­rul pen­tru cel mai bun sce­na­riu ori­gi­nal în 2017), Jor­dan Pe­e­le con­ti­nuă ex­plo­ra­rea ge­nu­lui său fa­vo­rit, hor­ror-ul, cu acest film avându-i în ro­lu­ri­le prin­ci­pa­le pe Lu­pi­ta Nyong’o și Win­ston Du­ke. Ei in­ter­pre­te­a­ză un cu­plu ca­re își du­ce co­pi­ii în va­can]ă, într-o ca­să pe pla­jă din Ca­li­for­nia. În loc de re­la­xan­tă, ex­cur­sia lor de­vi­ne si­nis­tră atunci când vi­zi­ta­tori ca­re ara­tă exact ca ei apar la ușă în toi­ul nop]ii.

Pre­mi­e­ra: 22 mar­tie

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.