EFECT de STICL~

Harper's Bazaar (Romania) - - Beauty -

Nu vre]i să pur­ta]i prea mult ma­chiaj, dar vre]i să păs­tra]i o no­tă mo­der­nă? No­ul look de tip „no ma­keup ma­keup” pre­su­pu­ne o pi­e­le cu as­pect ul­tra­hi­dra­tat și lu­mi­nos, su­pra­nu­mi­tă glass skin (pi­e­lea ca de sti­clă). „Pen­tru a-l ob]ine, este foar­te im­por­tant să ave]i, în pri­mul rând, un ten cu­rat și îngri­jit”, spu­ne ma­keup ar­tis­tul Clau­dia Ne­a­cșu. „Înce­pe]i prin hi­dra­ta­rea te­nu­lui cu o cre­mă ca­re are o tex­tu­ră ușoa­ră, apoi, pen­tru un ex­tra-boost de stră­lu­ci­re, apli­ca]i una de stro­bing, cu pig­men]i lu­mi­noși (eu pre­fer Stro­be Cre­am de la M.A.C), nu­mai pe câte­va zo­ne-cheie: vârful po­me]ilor, dea­su­pra sprânce­ne­lor, pe nas și un strop pe băr­bie.” Pen­tru a păs­tra un as­pect cât mai tran­spa­rent al pi­e­lii, se­cre­tul este să lu­cra]i în stra­turi foar­te sub]iri, dez­vă­lu­ie spe­cia­lis­tul. Ur­me­a­ză apli­ca­rea unui strop de fond de ten cu aco­pe­ri­re mi­că. Da­că ve]i apli­ca o can­ti­ta­te prea ma­re, ris­ca]i să aco­peri]i toa­tă lu­mi­no­zi­ta­tea ob]inu­tă an­te­ri­or cu aju­to­rul cre­mei de stro­bing. Încheia]i prin ta­po­ta­rea unui stick ilu­mi­na­tor, cu tex­tu­ră glos­sy, pre­cum Bec­ca Skin Lo­ve Glow Gla­ze Stick. „Încăl­zi]i-l bi­ne pe bu­ri­cul de­ge­te­lor și apli­ca]i-l prin mișcări ușoa­re de ta­po­ta­re pe zo­ne­le ce­le mai lu­mi­noa­se, exact ca în ca­zul cre­mei pen­tru stro­bing”, re­co­man­dă ma­keup ar­tis­tul.

Blu­ma­ri­ne

Stro­be Cre­am, M.A.C, 161 Lei Skin Lo­ve GlowGla­ze Stick, Bec­ca, 143 Lei(Sep­ho­ra)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.