AN DE GRA}IE

Harper's Bazaar (Romania) - - Beauty -

1957 este mai mult de­cât un sim­plu nu­măr. Pen­tru is­to­ria ca­sei Cha­nel, aces­ta re­pre­zin­tă un an

im­por­tant, cel în ca­re, la 71 de ani, Ga­bri­el­le Cha­nel se întor­cea

tri­um­fă­toa­re la New York. În acel an, Stan­ley Mar­cus îi ofe­rea Pre­mi­ul Nei­man Mar­cus pen­tru Ser­vi­cii De­o­se­bi­te în Do­me­ni­ul

Modei, de­cla­rând-o cel mai in­fluent de­sig­ner al se­co­lu­lui al XX-lea. Ia­tă de ce no­ua crea]ie ol­fac­ti­vă din co­lec]ia Les Exclu­sifs se nu­mește 1957 și este un tri­but adus re­la]iei strânse între Cha­nel

și spa]iul ame­ri­can. Re­a­li­zat de Oli­vi­er Pol­ge, par­fu­mul ilus­tre­a­ză mis­te­rul sti­lu­lui sim­plu Cha­nel și are în cen­tru opt ti­puri de mosc alb, com­ple­ta­te de ac­cen­te de mi­e­re, va­ni­lie, ce­dru, pi­per roz,

co­rian­dru și flori de por­to­cal, fi­ind o com­po­zi]ie lu­mi­noa­să, învă­lu­i­toa­re, foar­te con­for­ta­bi­lă.

Apă de par­fum 1957,200 ml, 1.962 Lei (Cha­nel Bă­neasa)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.