MINIMALISM­UL COSMETIC SKIP-CA­RE

Harper's Bazaar (Romania) - - Beauty -

DAŢI VI­NA PE FENOMENUL MA­RIE KONDO, dar, da­că nu aţi apu­cat încă să vă or­do­na­ţi gar­de­ro­ba sau raf­tu­ri­le de căr­ţi, ca­bi­ne­tul cu cos­me­ti­ce nu poa­te să su­fe­re amâna­re. Din Co­re­ea, ţa­ra de un­de vin ce­le mai im­por­tan­te tren­duri de îngri­ji­re a pi­e­lii, cel mai nou cu­rent con­stă în sim­pli­fi­ca­rea între­gu­lui ri­tual prin fo­lo­si­rea unor pro­du­se cu mai mul­te pro­pri­e­tă­ţi. „Skip-ca­re” se re­fe­ră la uti­li­za­rea în ru­ti­na zil­ni­că a ma­xi­mum trei sau pa­tru pro­du­se ce vin în întâmpi­na­rea tu­tu­ror ne­voi­lor pi­e­lii, ex­pli­că Ade­li­na Va­si­les­cu, me­dic der­ma­to­log la cli­ni­ca Avra Aes­the­tic Insti­tu­te. O ten­din­ţă fi­re­as­că, adau­gă ace­as­ta, ca o con­tra­re­ac­ţie la me­to­de­le de îngri­ji­re ce in­clu­de­au şap­te sau chiar ze­ce paşi, cu pro­du­se di­fe­ri­te. „Este, aş spu­ne eu, o re­veni­re la nor­ma­li­ta­te, de­oa­re­ce ma­jo­ri­ta­tea per­soa­ne­lor nu dis­pun de tim­pul ne­ce­sar apli­că­rii co­rec­te a unui nu­măr ma­re de pro­du­se. O ast­fel de ru­ti­nă poa­te ajun­ge să fie des­tul de cos­ti­si­toa­re şi ris­că să nu poa­tă fi men­ţi­nu­tă pe ter­men lung. Nu în ul­ti­mul rând, apli­ca­rea mai mul­tor pro­du­se cu in­gre­di­en­te di­fe­ri­te poa­te fi chiar dău­nă­toa­re unui ten sen­si­bil sau cu afec­ţi­uni ca ac­ne­ea, ro­za­ce­ea, der­ma­ti­ta ato­pi­că ş.a.”

Re­du­ce­rea nu­mă­ru­lui de pro­du­se nu înse­am­nă şi re­nun­ţa­rea la in­gre­di­en­te­le ca­re vă fac bi­ne. Dim­po­tri­vă, acum este mo­men­tul să iden­ti­fi­ca­ţi de ca­re ave­ţi ne­voie cu ade­vă­rat şi să fi­ţi ri­gu­roa­se cu acest sis­tem. Tren­dul nu este foar­te di­fe­rit de re­co­man­dă­ri­le cla­si­ce pe ca­re le fac me­di­cii der­ma­to­lo­gi. Pen­tru a sim­pli­fi­ca ri­tua­lul de îngri­ji­re, spe­cia­liş­tii pro­pun păs­tra­rea câtor­va paşi esen­ţia­li:

CURĂ}AREA TE­NU­LUI DI­MI­NEA}A ȘI SE­A­RA, pre­fe­ra­bil cu un gel-spu­mă. Aces­ta poa­te fi hi­poa­ler­ge­nic, fă­ră par­fum, pen­tru o pi­e­le sen­si­bi­lă,sau poa­te con­ţi­ne in­gre­di­en­te ac­ti­ve ca aci­dul sa­li­ci­lic pen­tru re­gla­rea se­cre­ţi­ei de se­bum la te­nul ac­neic ori acid gli­co­lic sau lac­tic pen­tru o ex­fo­li­e­re blândă. „Ma­jo­ri­ta­tea per­soa­ne­lor nu au ne­voie de o ex­fo­li­e­re agre­si­vă a te­nu­lui cu di­ver­se dis­po­zi­ti­ve sau scrub-uri; ex­fo­li­e­rea de­li­ca­tă, ob­ţi­nu­tă prin fo­lo­si­rea zil­ni­că a unor aci­zi de­ri­va­ţi din fruc­te, este mult mai be­ne­fi­că pe ter­men lung”, pre­ci­ze­a­ză me­di­cul Ade­li­na Va­si­les­cu. În ace­la­şi timp, da­că fo­lo­si­ţi un pro­dus de cu­ră­ţa­re po­tri­vit, pu­te­ţi ui­ta de to­ner, pen­tru că te­nul nu va mai ne­ce­si­ta nici re­gla­rea pH-ului, nici înde­păr­ta­rea ur­me­lor de im­pu­ri­tă­ţi ră­ma­se du­pă de­ma­chi­e­re.

SE­A­RA, APLI­CA­REA UNEI CREME HIDRATANTE cu in­gre­di­en­te pre­cum gli­ce­ri­nă, acid hia­lu­ro­nic, pep­ti­de, ce­ra­mi­de, pen­tru men­ţi­ne­rea in­te­gri­tă­ţii ba­ri­e­rei cu­ta­na­te şi pen­tru a li­mi­ta des­hi­dra­ta­rea pi­e­lii.

APLI­CA­REA UNUI PRO­DUS CU IN­GRE­DI­EN­TE AC­TI­VE în func­ţie de pro­ble­me­le te­nu­lui (se­a­ra este mo­men­tul ide­al pen­tru ma­jo­ri­ta­tea). „Ape­la­ţi la re­ti­nol sau an­ti­o­xi­dan­ţi pen­tru un efect de an­tiîmbă­trâni­re, vi­ta­mi­na C sau alte sub­stan­ţe cu efect de al­bi­re, pen­tru me­las­mă ori pe­te pig­men­ta­re, pe­ro­xid de ben­zoyl pen­tru ac­nee, acid aze­laic pen­tru ac­nee sau ro­za­cee ş.a.”, re­co­man­dă me­di­cul de la Avra Aes­the­tic Insti­tu­te. Pen­tru a şti exact ce vi se po­tri­veş­te, con­sul­ta­ţi un spe­cia­list ca­re va efec­tua o eva­lua­re aten­tă a pi­e­lii.

DI­MI­NEA}A, CRE­MA CU FACTOR RI­DI­CAT DE PRO­TEC}IE SOLARĂ (SPF 30-50) poa­te înlo­cui cre­ma hi­dra­tan­tă, iar BB cre­am-ul cu SPF de mi­ni­mum 30 poa­te ţi­ne loc de fond de ten şi cre­mă hi­dra­tan­tă la un loc.

Întoar­ce­rea la mi­ni­ma­lism în cos­me­ti­că înse­am­nă şi apa­ri­ţia mai mul­tor pro­du­se hi­brid sau im­por­ta­rea lor ra­pi­dă din Co­re­ea.Aştep­ta­ţi-vă la tot mai mul­te se­ru­muri sub for­ma unor ge­luri, la to­ne­re pli­ne de an­ti­o­xi­dan­ţi, ca­re func­ţi­o­nea­ză şi ca se­ru­muri, la pri­me­re afla­te la gra­ni­ţa cu pro­du­se­le hidratante, la măş­ti de noap­te ca­re pot fi uti­li­za­te în lo­cul cre­me­lor obiş­nu­i­te, şi lis­ta poa­te con­ti­nua. Dar oa­re sun­tem pre­gă­ti­te să re­nun­ţăm la pro­du­se spe­ci­fi­ce pre­cum boos­te­re­le, pre-se­ru­mu­ri­le, con­cen­tra­te­le sau alte va­rian­te pe ca­re, până acum, le aşter­neam în stra­turi pen­tru a ob­ţi­ne o pi­e­le fă­ră cu­sur? In­di­fe­rent da­că vă afla­ţi în ta­bă­ra mi­ni­ma­liş­ti­lor sau, dim­po­tri­vă, iu­bi­ţi să îmbră­ca­ţi te­nul în cât mai mul­te înve­li­şuri bi­ne­fă­că­toa­re, e bi­ne de şti­ut că re­ţe­ta sim­pli­tă­ţii e mai la înde­mână ca ori­când.

Cum să abor­dați no­ul re­gim de sim­pli­fi­ca­re

a ri­tua­lu­lui de înfru­mu­seța­re.

Max Ma­ra

Cre­mă de zi Essen­tial Ener­gy SPF 20, Shi­sei­do,345 Lei (Do­u­glas) Mas­că Ma­gic Tran­sfor­mask,preţ la ce­re­re(Sep­ho­ra)Esen­ţă-lo­ţi­u­nePla­ti­num Ra­re Cel­lu­lar Li­fe-Lo­ti­on, La Prai­rie,2.792 Lei

CC Cre­amSPF 50, Per­fec­ting Pri­mer Se­rum Skin­tu­ne, Far­sa­li, 216 Lei (Sep­ho­ra)

Erbo­rian,

Spu­mă de cu­ră­ţa­re Advan­ced Ni­ght Re­pairMi­cro Cle­an­sing, Estée Lau­der,177 Lei

Cha­nel, 329 Lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.