CAPRICORN

Harper's Bazaar (Romania) - - Horoscop -

Po­zi]io­na­rea astre­lor în pri­ma ju­mă­ta­te a lui mar­tie încu­ra­je­a­ză dia­lo­gul con­struc­tiv, în spe­cial în

cu­plu­ri­le so­li­de. Ave]i o ma­re ca­pa­ci­ta­te de a vă con­cen­tra la job și acor­da]i aten]ie de­ta­li­i­lor, mai ales în a do­ua de­ca­dă a lu­nii. Poa­te că a so­sit cli­pa să pu­ne]i în apli­ca­re ce­le mai am­bi]ioa­se pla­nuri, să vă dez­vol­ta]i pro­pria afa­ce­re sau să ob]ine]i o fi­nan]are. Și nu ui­ta]i: suc­ce­sul de­pin­de în ma­re mă­su­ră de un or­ga­nism

bi­ne odih­nit și să­nă­tos.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.