SUB SEMNUL REVALORIFI­C~RII

Harper's Bazaar (Romania) - - Listamea -

Îmbi­nând sus­te­na­bi­li­ta­tea cu ele­men­te fresh și mo­der­ne, no­ua co­le­cție

H&M Con­sci­o­us Exclu­si­ve adu­ce în prim-plan o es­te­ti­că sty­lish,

dar și de­ga­ja­tă, po­tri­vi­tă ori­că­rui mo­ment al zi­lei.

CONFECŢION­ATE DIN MA­TE­RIA­LE INOVATOARE, şic ale co­lec­ţi­ei – o blu­ză fă­ră umeri, stră­lu­ci­toa­re, ce re­pre­zin­tă re­zul­ta­tul ce­lor mai re­cen­te des­co­pe­riri cu mâneci bu­fan­te – con­ţi­ne, în esen­ţă, apro­xi­ma­tiv în ma­te­rie de ţe­să­turi re­ge­ne­ra­te, noi­le pi­e­se 2,3 kg de co­ji de por­to­ca­le. sunt in­spi­ra­te de fru­mu­se­ţea şi pu­te­rea vin­de­că­toa­re a În ma­te­rie de ac­ce­so­rii, no­u­ta­tea în acest an o re­pre­zin­tă na­tu­rii. Cu oca­zia dez­vă­lu­i­rii în ex­clu­si­vi­ta­te a aces­tei BLOOM™ Foam, un ma­te­rial pe ca­re l-am uti­li­zat li­nii la înce­pu­tul anu­lui, am stat de vor­bă cu Ann-So­fie pen­tru re­a­li­za­rea tăl­pi­lor san­da­le­lor. Ace­as­tă spu­mă, Jo­han­sson, Cre­a­ti­ve Advi­sor H&M, pen­tru a afla de­ta­lii pe ca­re nu o po­ţi de­o­se­bi cu ochi­ul li­ber de plas­tic, es­te des­pre pro­ce­sul cre­a­tiv şi pro­vo­că­ri­le din spa­te­le re­a­li­ză­rii un pro­dus re­zul­tat din pre­lu­cra­rea al­ge­lor no­ci­ve pen­tru unei co­lec­ţii con­stru­i­te în ju­rul gri­jii pen­tru me­diu. ape­le dulci. Tre­bu­ie să men­ţi­o­nez că H&M şi-a pro­pus

„În 2012, când am lan­sat pri­ma co­lec­ţie Con­sci­o­us ca până în 2030 să uti­li­ze­ze ex­clu­siv ma­te­ria­le 100% Exclu­si­ve, am ple­cat de la pre­mi­sa că mo­da sus­te­na­bi­lă re­ci­cla­te sau sus­te­na­bi­le. Astă­zi fo­lo­sim cir­ca 58%. nu tre­bu­ie să fie plic­ti­si­toa­re, aşa cum tin­de să fie Cât des­pre sti­lul co­lec­ţi­ei, ace­as­ta are un aer bo­em, per­ce­pu­tă de con­su­ma­tori. Prin ur­ma­re, am ho­tă­rât in­spi­rat din le­je­ri­ta­tea şi eclec­tis­mul stre­et sty­le-ului ca fo­cu­sul fi­e­că­rei co­lec­ţii să fie pe oc­ca­si­on we­ar. din Los Ange­les.Vo­la­ne­le dra­ma­ti­ce, tăi­e­tu­ri­le ne­re­gu­la­te, Ne-am do­rit să de­mon­străm că şi o ro­chie de se­a­ră si­lue­te­le vo­lu­mi­noa­se, pai­e­te­le stră­lu­ci­toa­re sunt poa­te fi re­zul­ta­tul unei prac­tici eti­ce. Acum, echi­pa echi­li­bra­te prin ele­men­te spor­ty, cum ar fi şi­re­tu­ri­le de de­sign, con­du­să de Ella Soc­cor­si, şi-a pro­pus alte sau ben­zi­le elas­ti­ce. Impri­meu­ri­le bold sunt in­spi­ra­te de obi­ec­ti­ve – de exem­plu, să tran­sfor­me „pi­e­lea” re­a­li­za­tă plan­te, iar pa­le­ta de cu­lori adu­ce amin­te de nuan­ţe­le din de­şeuri de frun­ze de ana­nas, Piña­tex®, în de cris­ta­le «vin­de­că­toa­re»: azu­riu, la­van­dă, co­rai, ală­turi pi­e­se gla­mo­ro­us şi ul­tra­de­zi­ra­bi­le. Exis­tă apro­xi­ma­tiv de ne­gru, au­riu şi ar­gin­tiu.” 16 kg de res­turi de ana­nas în fi­e­ca­re ja­che­tă din ace­as­tă co­lec­ţie. Un alt hi­ghli­ght es­te Oran­ge Fi­ber®, o fi­bră cu tex­tu­ră ase­mă­nă­toa­re mă­tă­sii, re­a­li­za­tă din ră­mă­şi­ţe de ci­tri­ce. Unul din­tre mo­de­le­le ce­le mai Co­lec­ţia H&M Con­sci­o­us Exclu­si­ve va fi dis­po­ni­bi­lă \nce­pând cu 11 apri­lie atât \n ma­ga­zi­nul din Bă­neasa Shop­ping Ci­ty, cât şi on­li­ne, pe hm.com.

Pi­e­se din co­lec­ţia H&M Con­sci­o­us Exclu­si­ve pri­mă­va­ră 2019 la eveni­men­tul de lan­sa­re, din Ber­lin

Ann-So­fie Jo­han­sson

Pan­ta­loni, 349 Lei

Sa­cou, 499 Lei

San­da­le, 299 Lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.