IOA­NA COVALI

Harper's Bazaar (Romania) - - Horoscop -

„Un pro­dus de ca­re am de­venit ata­şa­tă în ul­ti­ma pe­ri­oa­dă es­te se­ru­mul The Ordi­na­ry Vi­ta­min C Sus­pen­si­on 23% + HA Sphe­res 2%. În ur­ma unei con­si­li­eri din par­tea cos­me­ti­ci­e­nei me­le, am ajuns la con­clu­zia că ru­ti­na de îngri­ji­re nu es­te una foar­te co­rec­tă pen­tru ti­pul meu de ten, aşa că am schim­bat-o ra­di­cal. Du­pă mai bi­ne de o lu­nă cu no­ul pro­to­col, re­zul­ta­te­le sunt vi­zi­bi­le şi cred că vi­ta­mi­na C, ală­turi de for­mu­la cu acid hia­lu­ro­nic şi vi­ta­mi­na B5 in­tro­du­se re­cent, con­tri­bu­ie sem­ni­fi­ca­tiv la îmbu­nă­tă­ţi­rea tex­tu­rii pi­e­lii, la hi­dra­ta­re şi la es­tom­pa­rea pe­te­lor pig­men­ta­re. Mi­nu­nat es­te că încep trep­tat să di­mi­nuez uti­li­za­rea ce­lor­lal­te must-have-uri din tru­să – fon­dul de ten, an­ti­ce­ar­că­nul şi pu­dra li­be­ră. Ni­mic nu se com­pa­ră cu o pi­e­le fru­moa­să şi cu­ra­tă. Re­co­mand ori­cui in­tro­du­ce­rea vi­ta­mi­nei C în îngri­ji­re, pen­tru că poa­te fi fo­lo­si­tă la ori­ce vârstă şi ac­ţi­o­nea­ză ca an­ti­in­fla­ma­tor, aju­tă în ca­zuri de ac­nee şi ro­za­cee, pro­te­je­a­ză împo­tri­va ra­ze­lor UV şi re­vi­ta­li­ze­a­ză pi­e­lea ma­tu­ră.” mo­ti­vul pen­tru ca­re îl iu­besc es­te ace­la că are un play ti­me mai lung – nu se usu­că ime­diat du­pă ce es­te apli­cat, ce­ea ce îmi con­fe­ră un in­ter­val de timp în ca­re pot să îl es­tom­pez, să îl blen­du­i­esc şi să îl mo­di­fic uşor. E foar­te po­tri­vit şi pen­tru o ba­ză de smo­ky eyes sau un ma­chiaj în sti­lul cat-eye şi se poa­te tra­sa foar­te uşor şi pe li­nia con­junc­ti­vă a ochi­lor. În plus, îl pre­fer şi pen­tru că nu se usu­că în re­ci­pi­ent şi poa­te fi uti­li­zat până la ul­ti­ma pi­că­tu­ră, fă­ră să fie greu de apli­cat.”

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.