DA­NA ARGEȘAN

Harper's Bazaar (Romania) - - Horoscop -

„Ador for­mu­le­le cu pep­ti­de şi men­tol, ce sti­mu­le­a­ză cir­cu­la­ţia san­gvi­nă de la ni­ve­lul bu­ze­lor, lă­sând su­pra­fa­ţa lor ne­te­dă, per­fec­tă pen­tru un as­pect reu­şit al ru­ju­lui. Cel mai mult îmi pla­ce Infra­cy­te Lus­ci­o­us Lips, ca­re poa­te fi fo­lo­sit şi pe post de gloss de bu­ze. Eu pre­fer nuan­ţa tran­spa­ren­tă. As­pec­tul bu­ze­lor, pe lângă cel al te­nu­lui, mi se pa­re esen­ţial. De­ge­a­ba te­nul ara­tă im­pe­ca­bil, bi­ne îngri­jit, da­că bu­ze­le sunt cră­pa­te sau des­hi­dra­ta­te. Pi­e­lea şi bu­ze­le re­flec­tă, de fapt, un as­pect mult mai am­plu: nu doar fap­tul că sunt îngri­ji­te sus­ţi­nut, zil­nic, cu di­ver­se pro­du­se ale­se atent, ci şi că exis­tă o îngri­ji­re ho­lis­ti­că (un con­sum adec­vat de apă şi ele­men­te esen­ţia­le pen­tru bu­nă re­ge­ne­ra­re a aces­tor ţe­su­turi). Bal­sa­mul de bu­ze nu tre­bu­ie do­zat doar înain­te de apli­ca­rea ru­ju­lui. Ar tre­bui per­ma­nent să avem un strat de bal­sam de bu­ze, pre­fe­ra­bil unul cu SPF, mai ales că cel mai des întâlni­te ti­puri de can­cer de pi­e­le sunt la ni­ve­lul bu­ze­lor, mai pre­cis, la cea in­fe­ri­oa­ră, ca­re es­te cea mai ex­pu­să lu­mi­nii so­la­re. În con­tex­tul apli­că­rii unui ruj de bu­ze, can­ti­ta­tea de bal­sam tre­bu­ie do­za­tă cu gri­jă, ast­fel ca ru­jul să nu pa­ti­ne­ze, să nu se tran­sfe­re cu uşu­rin­ţă şi să nu mi­gre­ze spre con­tur.”

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.