DES­PRE STIL PER­SO­NAL

Harper's Bazaar (Romania) - - Horoscop -

Sti­lul meu pro­priu nu se su­pra­pu­ne per­fect cu cel de pe sce­nă sau din vi­de­o­cli­puri. Sunt in­ter­co­nec­ta­te, dar nu iden­ti­ce. Pri­mul es­te des­tul de băi­ețesc ca ur­ma­re a mu­zi­cii pe ca­re o as­cult. Îmi plac dan­ceul, hip-hop-ul, mu­zi­ca in­die, chi­ta­ra, foar­te mul­te ge­nuri, ca­re mi-au in­flue­nțat fe­lul de a mă îmbră­ca, așa că port pan­ta­loni băr­bă­tești, pan­to­fi sport, ghe­te, că­măși, tri­co­uri, swe­at­shir­ts. Ca artistă, sunt o fan­te­zis­tă și o ex­hi­biți­o­nis­tă. Re­gis­trul se schim­bă com­plet. Pen­tru cos­tu­me­le de sce­nă am lu­crat înde­a­proa­pe cu un ar­tist bel­gian, Chris­top­he Cop­pens. Mi-a re­a­li­zat mul­te măști în ul­ti­mii ani. Înain­te, cre­a­se o bu­nă par­te din­tre cos­tu­me­le con­cep­tua­le pe ca­re le-am pur­tat pe sce­nă în era Over­po­we­red – de exem­plu, o ca­pă de for­ma unui cerb ca­re stă­tea pe ume­rii mei. Pen­tru ul­ti­mul tur­neu am cum­pă­rat între­a­ga co­le­cție de ab­sol­vi­re a unei ti­ne­re de­sig­ner pe nu­me Ca­mil­la Dam­kja­er, pe ca­re am des­co­pe­rit-o aici, în Lon­dra. E o co­le­cție cu mult ma­ro, ver­de, gal­ben, cu­lori ci­tri­ce stra­nii și cu mul­te teh­nici in­te­re­san­te de vop­si­re a ma­te­ria­le­lor. Una pes­te alta, o ves­ti­men­tație mai club­by, ca să fie com­pa­ti­bi­lă cu mu­zi­ca. În tur­neul an­te­ri­or fu­se­sem mai la­dy, dar și mai ne­bu­neas­că, su­pra­re­a­lis­tă.

Des­pre măști spun me­reu că, da­că le fo­lo­sești, tre­bu­ie să fii pre­gă­tit și să nu le fo­lo­sești. Nu se pu­ne pro­ble­ma să port măști în per­ma­ne­nță. Îmi pla­ce să le fo­lo­sesc, dar în con­tra­pon­de­re am ima­gini în ca­re nu port nici mă­car ma­keup. Pen­tru ori­ci­ne din afa­ră tre­bu­ie să fie clar că nu încerc să as­cund ni­mic. Da­că aș dis­pă­rea com­plet în spa­te­le unei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.