DES­PRE EPO­CA MO­LO­KO VS. CARIERA SOLO

Harper's Bazaar (Romania) - - Horoscop -

De-a lun­gul tim­pu­lui am de­venit mai dis­ci­pli­na­tă. În pe­ri­oa­da Mo­lo­ko, ave­am pro­pri­ul nos­tru stu­dio. Nu ave­am co­pii, nici atâtea res­pon­sa­bi­li­tăți, mer­ge­am în stu­dio la ori­ce oră din zi sau din noap­te. Une­ori, dor­me­am aco­lo câte­va ore. Ca­te­go­ric n-aș mai fa­ce asta acum. Nu mai iro­sesc tim­pul. Da­că lu­crez, lu­crez; da­că nu, nu.

În mu­zi­că, mi se pa­re cru­cial să ai un co­la­bo­ra­tor. Ca ar­tist solo ai po­si­bi­li­ta­tea de a-ți schim­ba co­la­bo­ra­to­rii, și ast­fel to­tul se schim­bă. Să co­la­bo­rez cu Mau­ri­ce Ful­ton [pro­du­că­to­rul ne­wyor­kez cu ca­re a avut cea mai re­cen­tă co­la­bo­ra­re: o se­rie de 4 EP-uri de 12 in­chi] mă du­ce în cu to­tul alt loc de­cât un al­bum fă­cut cu Mat­thew Her­bert [Ru­by Blue].

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.