WEDDING BELLE

Harper's Bazaar (Romania) - - Fascinant~ -

Umeri dez­go­liți, si­lue­te cu alu­ră prin­cia­ră, mâneci bu­fan­te, vo­la­ne co­u­tu­re și de­ta­lii flu­i­de din mă­ta­se – noi­le ver­si­uni bri­dal amin­tesc de gla­mo­u­rul altor vre­muri, in­ter­pre­tat

în cheie mo­der­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.