ASI­GU­RAȚI-VĂ ZÂMBETUL

Harper's Bazaar (Romania) - - Bazaar -

O sim­plă al­bi­re a di­nți­lor nu-i su­fi­ci­en­tă, da­că aceștia sunt strâmbi sau au ca­rii. În une­le ca­zuri, e ne­ce­sa­ră pur­ta­rea unui apa­rat or­to­don­tic pen­tru o pe­ri­oa­dă cu­prin­să între șa­se luni și 2-3 ani, spu­ne Oa­na Las­lau, me­dic spe­cia­list în or­to­do­nție la cli­ni­ca Orto­get­her. Du­pă re­zol­va­rea ca­ri­i­lor și a pro­ble­me­lor ur­gen­te, or­to­do­nția tre­bu­ie să fie pri­mul pas pen­tru co­rec­ta­rea dan­tu­rii. Abia du­pă fi­na­li­za­rea aces­tui tra­ta­ment, pu­teți re­cur­ge, da­că e ne­voie, la al­bi­re, de­oa­re­ce re­zul­ta­tul de­pin­de de po­ziția di­nți­lor și de fe­lul în ca­re se proi­ec­te­a­ză lu­mi­na asu­pra lor. Tot du­pă fi­na­li­za­rea tra­ta­men­tu­lui or­to­don­tic pu­teți opta pen­tru co­roa­ne sau fațe­te den­ta­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.