LIST

Harper's Bazaar (Romania) - - Talking Points -

Eveni­men­te­le de ne­ra­tat în lu­na mai. La Bu­lan­dra, Ma­ri­us Ma­no­le es­te per­so­na­jul ti­tu­lar din Ri­chard al III-lea, no­ul spec­ta­col al lui Andrei Şer­ban. „Am sim]it ne­voia să mă apro­pii de Ri­chard ca să-l în]eleg în toa­tă uma­ni­ta­tea și com­ple­xi­ta­tea lui. Am re­fu­zat deci să-l nu­mesc mon­stru”, spu­ne re­gi­zo­rul. El a pri­vit pi­e­sa drept „o oglin­dă sim­bo­li­că a unei di­so­nan]e si­nis­tre: o na]iu­ne ca­re se au­to­dis­tru­ge”. Și, așa cum pro­ce­de­a­ză me­reu, ne for]ea­ză să ne pu­nem între­bări des­pre ro­lul nos­tru ca spec­ta­tori. La cea de-a 18-a edi]ie, Fes­ti­va­lul Inter­na]io­nal de Film Tran­sil­va­nia (31 mai – 9 iu­nie) va avea în program pes­te 200 de pro­duc]ii, prin­tre ca­re The Re­alm (câști­gă­tor a șap­te pre­mii Goya, re­gia: Ro­dri­go So­ro­goyen), Ne­ver Look Away (no­mi­na­li­zat la Glo­bul de Aur pen­tru cel mai bun film străin, re­gia: Flo­rian Hen­ckel von Don­ner­smar­ck) și Ro­jo (câști­gă­tor a trei pre­mii la Fes­ti­va­lul de la San Se­bas­tian, re­gia: Ben­ja­mín Nais­htat). TIFF îi va de­di­ca lui Mi­chel Gon­dry o am­plă re­tros­pec­ti­vă, ast­fel că ve]i avea oca­zia de a (re)des­co­peri proi­ec­te­le in­te­rac­ti­ve ale re­gi­zo­ru­lui. Iar da­că mer­ge]i la Cluj, ve]i pu­tea să vă întâlni]i cu Je­an-Mi­chel Ber­nard, cu­nos­cut pen­tru co­loa­ne­le so­no­re ale unor fil­me ca Pa­ris-Man­hat­tan, al lui Woo­dy Allen, și Hu­go, al lui Mar­tin Scor­se­se.

IS­TO­RIA ALBINELOR, Cea mai bi­ne vându­tă car­te în Nor­ve­gia în 2015, apoi în Ger­ma­nia în 2017 și una din­tre ce­le mai vându­te ze­ce căr]i în tra­du­ce­re din Ma­rea Bri­ta­nie în 2018 – de­bu­tul au­toa­rei nor­ve­gi­e­ne es­te un ade­vă­rat suc­ces. Par­te din­tr-un seg­ment li­te­rar din ce în ce mai po­pu­lar (cli­ma­te fic­ti­on), ro­ma­nul fo­lo­sește, de fapt, efec­te­le pe ter­men lung ale schim­bă­ri­lor cli­ma­ti­ce ca fun­dal pen­tru o se­rie de po­vești des­pre fa­mi­lie, dra­gos­te și pi­er­de­re, ce se des­fășoa­ră în lo­curi și epoci di­fe­ri­te: Anglia, 1852; SUA, 2007; Chi­na, 2098.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.