OAZĂ DE LI­NIȘTE ÎN CARAIBE

Harper's Bazaar (Romania) - - Horoscop -

Un pa­ra­dis in­su­lar, Pe­tit St Vin­cent ga­ran­te­a­ză o eva­da­re din stre­sul vie]ii mo­der­ne. Ve]i per­ce­pe alt­fel tim­pul pe ace­as­tă mi­cu]ă in­su­lă cu pla­je cu ni­sip alb, ne­lo­cu­i­tă până în anii ’60. Astă­zi, un sin­gur re­sort cu 22 de vi­le, apre­ciat pen­tru gri­ja sa fa]ă de me­diu și prac­ti­ci­le sus­te­na­bi­le, se gă­sește pe in­su­lă. Cen­trul de scu­fun­dări Je­an-Mi­chel Co­us­te­au vă aju­tă să ex­plo­ra]i re­ci­fe­le de co­ra­li din împre­ju­ri­mi. Sau pu­te]i fi duși pe un atol mi­nus­cul și lă­sa]i sin­guri să vă bu­cu­ra]i de un pic­nic – nici o gri­jă, o am­bar­ca]iu­ne vă va re­cu­pe­ra înain­te să ră­mâne]i fă­ră șam­pa­nie.

Insu­la vul­ca­ni­că Pan­tel­le­ria a fost fun­da­lul plin de stânci ne­gre, iz­voa­re na­tu­ra­le fi­er­bin]i și apă tur­coaz al fil­mu­lui cu Til­da Swin­ton și Da­ko­ta Joh­nson. Mai aproa­pe de Tu­ni­sia de­cât de Si­ci­lia, e un mix unic de for­me ara­be și aro­me spe­ci­fi­ce su­du­lui Ita­li­ei. Ve]i gă­si pri­ve­liști cap­ti­van­te la Si­ke­lia, un ho­tel cu 20 de con­stru­i­te în in­te­ri­o­rul unei struc­turi ve­chi de (ca­sa ti­pi­că din pia­tră a in­su­lei). Pro­pri­e­ta­tea e am­pla­sa­tă pe vârful unui deal și pro­du­ce vin pre­miat, din pod­go­rii pro­te­ja­te ca va­lori de pa­tri­mo­niu UNESCO. Orășe­le ire­al de se­du­că­toa­re, ale că­ror nu­me – Por­to­fi­no, Atrani, Ra­vel­lo – evo­că soa­re și mu­zi­că, se înși­ră de-a lun­gul coas­tei ita­li­e­ne. Aici, ca­se­le îmbră­ca­te în flori și con­stru­i­te cu se­co­le în ur­mă par să stea într-un echi­li­bru pre­car pe fa]ade­le stânci­lor împo­do­bi­te cu lă­mâi. Su­per­bul ho­tel Il San Pi­e­tro, sus­pen­dat între apă și cer, ofe­ră lux ab­so­lut în Po­si­ta­no, fi­ind vi­zi­tat de-a lun­gul tim­pu­lui de Gre­go­ry Peck, Pe­ter O’Too­le, Fra­nçois Mit­ter­rand și Dus­tin Hof­fman. Tot o pro­pri­e­ta­te de fa­mi­lie, Vil­la Scar­pa­ri­el­lo Re­lais întru­chi­pe­a­ză far­me­cul și spec­ta­cu­lo­zi­ta­tea orășe­lu­lui Mar­mo­ra­ta di Ra­vel­lo.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.