FLORALIA

Harper's Bazaar (Romania) - - Prima Pagina -

Adu­ce]i în oraș ae­rul bo­em de va­can]ă cu aju­to­rul unei ro­chii ma­xi cu im­pri­meuri flo­ra­le pic­tu­ra­le și al unor ac­ce­so­rii ce întru­chi­pe­a­ză și­cul fran]uzesc – o pe­re­che de ba­le­rini și o ge­an­tă din ra­fie.

Ge­an­tă Lo­e­we, Men­got­ti, 4.046 Lei

The Row, net-a-por­ter.com, 690 Eu­ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.