ANDREEA MITU

Harper's Bazaar (Romania) - - Bazaar -

„Când eram însăr­ci­na­tă, vi­zua­li­zam de­ja re­veni­rea pe te­re­nul de te­nis cu co­pi­lul – el strângând min­gi, având pro­pria ra­che­tă, fu­gind pe zgu­ră, bu­cu­rându-se. Acum, când chiar se întâmplă asta, mi se pa­re că vi­sez.

Nu m-am gândit în vreun mo­ment să mă re­trag din te­nis. Voiam să joc în con­ti­nua­re, dar îmi do­re­am și un co­pil, așa că mi-am asu­mat că nu va fi foar­te ușor. Îmi amin­tesc că am reînce­put să merg la sa­lă la trei săp­tă­mâni du­pă naște­re. Nu vă gândiți că aler­gam însă. Am înce­put cu un joint re­hab. Ave­am închei­e­tu­ri­le foar­te moi în acea pe­ri­oa­dă și, în plus, alăp­tam. Am alăp­tat timp de trei luni, mi-aș fi do­rit s-o fac mai mult, dar mi-am pi­er­dut lap­te­le du­pă ce am fă­cut va­ri­ce­lă; ul­te­ri­or, a luat și Adam va­ri­ce­lă de la mi­ne. O lu­nă, din cau­za bo­lii, am stat țin­tu­i­tă în ca­să. La cinci luni du­pă naște­re, ju­cam to­tuși în tur­neul de la Cur­tea de Argeș [în iu­nie 2018, când Andreea a câști­gat pro­ba de du­blu și a ajuns în fi­na­lă la sim­plu].

Acum mă simt din nou aproa­pe ca înain­te. Pot fa­ce do­uă an­tre­na­men­te de te­nis pe zi și unul de pre­gă­ti­re fi­zi­că. Ime­diat du­pă sar­ci­nă, fă­ce­am doar un an­tre­na­ment și pre­gă­ti­rea, mă întor­ce­am aca­să și eram ter­mi­na­tă. Dar n-am ajuns încă la cea mai bu­nă for­mă. A tre­cut de-abia un an și cinci luni. Du­pă cât timp re­vin ma­me­le la lu­cru? Du­pă doi ani? Mai am.

N-am fă­cut ex­trem de mul­te schim­bări pen­tru a re­ve­ni pe te­ren. Într-ade­văr, nu mai am atât de mult timp pen­tru te­nis, dar încerc ca ore­le de an­tre­na­ment să fie cât mai in­ten­se și com­pac­te. Mă stră­du­i­esc să mă con­cen­trez cât mai bi­ne, ast­fel ca în ce­le trei-pa­tru ore dis­po­ni­bi­le să dau tot ce am. De fapt, o fă­ce­am și înain­te, dar acum sunt mult mai co­nști­en­tă de asta. Acum, spre de­o­se­bi­re de înain­te, nu mai re­nu­nț ușor. Chiar da­că am sen­zația că nu mai pot, nu ce­dez. În plus, spre de­o­se­bi­re de pe­ri­oa­da de di­nain­te de sar­ci­nă, în ca­re am avut și do­uă ac­ci­den­tări, mă duc cu drag la an­tre­na­men­te. Înain­te, par­că to­tul era ce­va mai fo­rțat.

Sin­gu­rul mi­nus adus de ma­ter­ni­ta­te a fost fap­tul că mi-am pi­er­dut cla­sa­men­tul, ca­re-i și cel mai greu de re­cu­pe­rat. La du­blu pu­te­am să-l pro­te­jez. La sim­plu, în schimb, eram pe lo­cul 310 pen­tru că avu­se­sem și do­uă ac­ci­den­tări înain­te de sar­ci­nă, iar de înghețat cla­sa­men­tul poți doar da­că ești în top 300. Du­pă ce am aflat că sunt însăr­ci­na­tă, n-am mai pu­tut psi­hic să joc. Mă gânde­am doar cum să pro­te­jez sar­ci­na. Și m-am oprit.Ar fi fost bi­ne să mai joc do­uă-trei tur­nee ca să ajung în top 300 și să-mi îngheț apoi cla­sa­men­tul, dar men­tal eram blo­ca­tă.

Adam mă însoțește atât pe te­ren, cât și la sa­lă, pe sta­di­on. De pe 19 ia­nua­rie și până în pre­zent, am stat mai puțin de do­uă săp­tă­mâni aca­să, iar Adam a să­rit doar pes­te do­uă tur­nee: cel de la San­kt Pe­ter­sburg, un­de erau mi­nus 18 gra­de și avea ne­voie de vi­ză, și cel din Lu­ga­no [La­di­es Open Lu­ga­no]. Anul tre­cut, nu am stat ni­ci­o­da­tă se­pa­rați

„Cu min­tea de acum, îmi dau se­a­ma că fap­tul că m-am fo­rțat să ies din ca­ra­pa­cea de lău­ză m-a pus pe pi­ci­oa­re mult mai re­pe­de. Acel post-par­tum blue nu a exis­tat, pen­tru că nici nu am avut timp de el, pre­su­pun.”

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.