S-A N~SCUT O STEA

Harper's Bazaar (Romania) - - Talking Points -

(re­gia Guy Rit­chie) și în mi­ni­se­ria The Ni­ght Ma­na­ger (re­gia Su­san­ne Bi­er). Mai re­cent a fă­cut par­te din dis­tri­buția for­mi­da­bi­lă a thril­le­ru­lui Wi­dows/V`du­ve (re­gia Ste­ve McQue­en), ca­re i-a adus o no­uă se­rie de no­mi­na­li­zări, și a in­ter­pre­tat-o pe Vir­gi­nia Woolf într-un film des­pre po­ves­tea ei de dra­gos­te cu Vi­ta Sac­kvil­leWest, Vi­ta and Vir­gi­nia (re­gia Cha­nya But­ton). Stil și sub­sta­nță – aces­tea sunt și ar­gu­men­te­le pen­tru ca­re Eli­za­beth De­bic­ki a fost ale­a­să de or­ga­ni­zația Wo­men In Film și de Max Ma­ra să pri­me­as­că un pre­miu ce es­te acor­dat, din 2006, unei ac­trițe afla­te într-un mo­ment ho­tă­râtor al ca­ri­e­rei. The Wo­men In Film Max Ma­ra Fa­ce of the Fu­tu­re Award re­cu­noaște „re­a­li­ză­ri­le ex­traor­di­na­re din ac­to­rie”, pre­cum și „sti­lul atem­po­ral și grația” lau­re­a­tei. Ka­te Ma­ra, Hai­lee Stein­feld, Chloë Gra­ce Mo­retz, Ka­tie Hol­mes, Zoë Sal­da­na și Emi­ly Blunt se nu­mă­ră prin­tre ce­le ca­re l-au pri­mit în anii tre­cuți. Eli­za­beth De­bic­ki li se ală­tu­ră acum.

Cu tot mai mul­te ro­luri pe ecran și un pre­miu ce-i va fi înmânat la Los Ange­les în ace­as­tă lu­nă, ELI­ZA­BETH DE­BIC­KI cu­le­ge lau­rii pen­tru un

înce­put ex­traor­di­nar de ca­ri­e­ră.

În pri­mul rând, fe­li­ci­tări: în iu­nie, la Wo­men in Film Crys­tal + Lu­cy Awar­ds, vei pri­mi Wo­men In Film Max Ma­ra Fa­ce of the Fu­tu­re Award. Cum ai re­a­cți­o­nat când ai aflat ves­tea? Mu­lțu­mesc. M-am si­mțit re­cu­nos­că­toa­re, am fost sur­prin­să și ono­ra­tă. Nu mă aștep­tam. Să spu­nem că a fost o sur­pri­ză plă­cu­tă.

Ai ur­mă­rit pre­ce­den­te­le ediții?

Si­gur, ur­mă­resc toa­tă ac­ti­vi­ta­tea or­ga­ni­zați­ei Wo­men In Film. Cred că-i foar­te im­por­tant ce­ea ce fac: spri­ji­nul lor pen­tru fe­mei­le din in­dus­tria ci­ne­ma­to­gra­fi­că es­te au­ten­tic și ele­gant.

De ce cre­zi că Max Ma­ra te-a ales pe ti­ne?

Ar tre­bui să-i între­bați! [Râde.] Îmi pla­ce să cred că fi­lo­so­fia mea se in­ter­sec­te­a­ză cu cea a bran­du­lui, și aces­ta a fost mo­ti­vul. Sunt un ma­re fan, din­tot­de­au­na am fost. Întâmplă­tor, m-am dus la un fit­ting pen­tru șe­di­nța lor fo­to îmbră­ca­tă într-un man­tou Max Ma­ra. E, pur și sim­plu, una din­tre pi­e­se­le me­le fa­vo­ri­te. Încă îmi amin­tesc zi­ua în ca­re am cum­pă­rat-o: ju­cam într-un te­a­tru din Lon­dra la acea vre­me, iar într-o zi am ieșit în oraș cu so­ra mea și am in­trat într-un ma­ga­zin Max Ma­ra. Nu mai cum­pă­ra­sem ni­mic de la ei până atunci. A fost un mo­ment im­por­tant pen­tru mi­ne. Da­că ar fi să-l des­criu, aș zi­ce că a fost un pas ac­tiv înspre fe­meia ca­re vre­au să fiu în ace­as­tă lu­me. Max Ma­ra înse­am­nă ele­ga­nță atem­po­ra­lă și mi se pa­re em­po­we­ring să po­rți ase­me­nea hai­ne pen­tru că

te fac să te si­mți în cea mai bu­nă for­mă.

Per­ce­pi acest pre­miu ca pe o încu­ra­ja­re?

Da, ab­so­lut. Le res­pect enorm pe toa­te fe­mei­le ca­re l-au pri­mit înain­tea mea. Sunt ex­ce­pți­o­na­le, fi­e­ca­re în fe­lul său, și au reușit să-și croias­că pro­pri­ul drum în in­dus­tria fil­mu­lui.Așa că-i o onoa­re să mă aflu pe ace­as­tă lis­tă.

Ce pă­re­re ai des­pre po­ziția fe­mei­lor în in­dus­tria fil­mu­lui astă­zi? Fă­ră îndoia­lă au loc schim­bări în bi­ne. Nu­mă­rul fe­mei­lor afla­te în po­ziții de pu­te­re în in­dus­tria noas­tră e în crește­re pen­tru că mul­te din­tre aces­te po­ziții, ca­re în mod tra­diți­o­nal erau deți­nu­te de

Ves­tă, fus­tă, sa­cou, pu­lo­ver și dre­suri, toa­te Max Ma­ra ELI­ZA­BETH H.B.: E.D.: H.B.: E.D.:

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.