MI­HAI CHI­RI­LOV RECOMANDĂ …

Harper's Bazaar (Romania) - - Talking Points -

Răz­boi­ul se­xe­lor ca­pă­tă o no­uă per­spec­ti­vă, co­mi­că și ab­sur­dă, în no­ul film al re­gi­zoa­rei sue­de­zeAnna Odell ca­re,ală­turi de sta­rul da­nez Mi­ka­el Per­sbran­dt și șa­se pe­re­chi de ac­tori scan­di­na­vi ca­re in­tră, rând pe rând, în pi­e­lea cu­plu­lui pro­ta­go­nist, or­ga­ni­ze­a­ză un ex­pe­ri­ment so­cial ne­con­ven]io­nal pe pla­to­ul unui film fă­ră sce­na­riu, un­de lu­cru­ri­le o iau raz­na.

Pre­miat la Sun­dan­ce, dar și laTIFF pen­tru fil­me­le sa­le an­te­ri­oa­re (10.000 Km și Anchor and Ho­pe), re­gi­zo­rul spa­ni­ol Car­los Mar­ques-Mar­cet dis­tri­bu­ie ace­lași cu­plu cha­ris

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.