ZEI}A BRONZULUI

Harper's Bazaar (Romania) - - Talking Points -

Învățați ar­ta bron­ză­rii cu so­luții ca­re con­fe­ră stră­lu­ci­re și o nua­nță se­du­că­toa­re,

fă­ră să com­pro­mi­tă să­nă­ta­tea pi­e­lii.

TRENDUL AS­PEC­TU­LUI BRON­ZAT NU PLEACĂ NICĂIERI, chiar da­că, ştim bi­ne, nu exis­tă bronz na­tu­ral să­nă­tos. Pi­e­lea ar­să de soa­re poa­te dez­vol­ta afec­ţi­uni se­ri­oa­se, aşa că sin­gu­ra so­lu­ţie pen­tru a că­pă­ta o nuan­ţă stră­lu­ci­toa­re de va­can­ţă es­te să re­cur­gem la pro­du­se au­to­bron­zan­te. For­mu­le­le aces­to­ra s-au îmbu­nă­tă­ţit con­si­de­ra­bil de-a lun­gul ani­lor, dar ca să vă bu­cu­ra­ţi de un re­zul­tat na­tu­ral şi vi­zi­bil, ur­ma­ţi sfa­tu­ri­le de mai jos.

fo­lo­si­rea au­to­bron­zan­tu­lui pe închei­e­tu­ri­le de­ge­te­lor şi, în ge­ne­ral, pe zo­ne­le mai întu­ne­ca­te ale cor­pu­lui: ge­nun­chi sau la­te­ra­le­le glez­ne­lor, ex­pli­că spe­cia­lis­tul. Da­că aţi apli­cat însă aco­lo, şter­ge­ţi cu o cârpă uşor ume­zi­tă sau un be­au­ty blen­der cu­rat. Pen­tru pi­ci­oa­re, por­ni­ţi din­spre par­tea cen­tra­lă că­tre la­te­ra­le. Nu ui­ta­ţi să ve­ri­fi­ca­ţi spa­te­le ge­nun­chi­lor, un­de ră­mân ur­me, şi să apli­ca­ţi şi pe la­ba pi­ci­o­ru­lui. Pen­tru fa­ţă, ca să ave­ţi un re­zul­tat mai sub­til, com­bi­na­ţi au­to­bron­zan­tul cu cre­ma de fa­ţă. Du­pă apli­ca­re, şter­ge­ţi li­nia sprânce­ne­lor şi bu­za su­pe­ri­oa­ră ca să evi­ta­ţi întu­ne­ca­rea lor.

„În primele 10-12 ore du­pă apli­ca­re, nu fa­ce­ţi duş, sau­nă şi nici o ac­ti­vi­ta­te fi­zi­că în ur­ma că­reia tran­spi­ra­ţi. Aten­ţie la stro­pii de ploaie”, aver­ti­ze­a­ză Alexandra Du­mi­tru. La pri­mul duş, o par­te din bron­zul cos­me­tic se va spă­la, dar nu vă pa­ni­ca­ţi – cu­loa­rea re­a­lă de bronz va de­ve­ni vi­zi­bi­lă la 12-14 ore de la şe­din­ţă. Şter­ge­ţi cor­pul prin tam­po­na­re, nu prin fre­ca­re cu pro­so­pul. În zi­le­le ur­mă­toa­re, e foar­te im­por­tan­tă hi­dra­ta­rea pi­e­lii cu o cre­mă, pen­tru a asi­gu­ra o du­ra­tă mai ma­re a bronzului. Pen­tru fa­ţă, evi­ta­ţi lo­ţi­u­ni­le cu acid gli­co­lic, pen­tru că aces­ta nu in­te­rac­ţi­o­nea­ză bi­ne cu DHA, sub­stan­ţa ac­ti­vă din au­to­bron­zant. Iar da­că vre­ţi să re­a­pli­ca­ţi pro­du­sul pe corp, nu vă gră­bi­ţi. Aştep­ta­ţi mai de­gra­bă ca nuan­ţa bron­za­tă să se es­tom­pe­ze, timp în ca­re pu­te­ţi mi­xa pu­ţin au­to­bron­zant cu cre­ma hi­dra­tan­tă. Ast­fel, evi­ta­ţi ca ce­le do­uă şe­din­ţe de bron­za­re să in­te­rac­ţi­o­ne­ze şi să cre­e­ze pe­te neu­ni­for­me pe pi­e­le.Pre­cau­ţie şi la ex­pu­ne­rea la soa­re: „S-a con­sta­tat că la ex­pu­ne­rea so­la­ră în primele do­uă zi­le du­pă apli­ca­rea so­lu­ţi­ei DHA, pi­e­lea e mai sen­si­bi­lă la ar­suri so­la­re şi deci la afec­ţi­uni pre­cum can­ce­rul. Sfa­tul meu es­te să evi­ta­ţi pla­ja ime­diat du­pă bron­za­rea or­ga­ni­că sau au­to­bron­zant”, mai spu­ne Alexandra Du­mi­tru.

Lo­ţi­u­ne-spray Invi­si Foa­ming Tan Wa­ter, Vi­ta Li­be­ra­ta, 199 Lei (Sep­ho­ra)

Mă­nu­şă Su­per Soft Tan­ning Mit, Vi­ta Li­be­ra­ta, 28 Lei (Sep­ho­ra)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.