POA­TE FI COOL

Harper's Bazaar (Romania) - - Talking Points -

„PĂ­RUL GRIZONANT, nu­mit şi sti­lul salt and pep­per, es­te un trend-fe­no­men. Am ob­ser­vat cu aten­ţie cum ace­as­tă di­rec­ţie a devenit vi­ra­lă şi nu pot de­cât să mă bu­cur. Întot­de­au­na am încu­ra­jat per­soa­ne­le cu un pro­cent mai ma­re de 60-70% păr alb să re­nun­ţe la vop­si­rea com­pac­tă şi per­ma­nen­tă a aces­tu­ia“, spu­ne hair­sti­lis­tul,ca­re con­si­de­ră că,ală­turi de o tun­soa­re po­tri­vi­tă şi de o ati­tu­di­ne asu­ma­tă, ar tre­bui să lua­ţi în cal­cul ace­as­tă op­ţi­u­ne. În rândul co­lo­riş­ti­lor, ma­rea pro­vo­ca­re es­te de a re­pro­du­ce acest look pe lun­gi­mi de­ja vop­si­te, pen­tru că tot mai mul­te fe­mei îl so­li­ci­tă, re­cu­noaş­te spe­cia­lis­tul. Tran­zi­ţia de la păr vop­sit la efec­tul grizonant (când 20-50% din păr es­te alb) se fa­ce prin­tr-un pro­ces mi­nu­ţi­os ce im­pli­că mai mul­te se­si­uni la sa­lon şi foar­te mul­tă ex­pe­ri­en­ţă din par­tea ce­lui ca­re o re­a­li­ze­a­ză. A do­ua va­rian­tă de a abor­da loo­kul, da­că v-aţi ho­tă­rât să nu vă mai vop­si­ţi, es­te prin tun­de­rea trep­ta­tă sau ra­di­ca­lă a lun­gi­mi­lor vop­si­te. Un pi­xie

ÎN GE­NE­RAL, pen­tru per­soa­ne­le cu pă­rul des­chis la culoare, tran­zi­ţia na­tu­ra­lă poa­te fi mult mai uşoa­ră că­tre loo­kul grizonant de­cât pen­tru bru­ne­te sau şa­te­ne, pen­tru că fi­re­le de păr al­be nu cre­e­a­ză un con­trast atât de ma­re cu nuan­ţa na­tu­ra­lă. Es­te şi unul din­tre mo­ti­ve­le pen­tru ca­re apro­xi­ma­tiv 60% din­tre fe­mei­le ca­re îşi vop­sesc pă­rul o fac pen­tru a as­cun­de fi­re­le al­be, con­form unor stu­dii re­a­li­za­te de Wel­la Pro­fes­si­o­nals. „Pro­cen­tul per­soa­ne­lor ca­re do­resc cu­lori reci (alb) es­te în creş­te­re în fi­e­ca­re an, dar ace­as­tă op­ţi­u­ne es­te po­tri­vi­tă atât timp cât se cre­e­a­ză o co­re­la­re cu ochii şi pi­e­lea“, spu­ne Lucian Bu­su­i­oc. „Da­că do­ri­ţi să ob­ţi­ne­ţi efec­tul pă­ru­lui ar­gin­tiu din vop­sea, pen­tru un re­zul­tat lu­mi­nos, com­pact, pro­ce­sul im­pli­că de­co­lo­ra­re şi apoi nuan­ţa­rea pă­ru­lui“, adau­gă hair­sti­lis­tul. Cum de­co­lo­ra­rea pă­ru­lui tin­de să fie mai no­ci­vă pen­tru păr de­cât vop­si­rea lui în cu­loa­rea na­tu­ra­lă, da­că do­ri­ţi să îl păs­tra­ţi într-o for­mă cât mai bu­nă, cea de-a do­ua va­rian­tă poa­te fi de pre­fe­rat. Un pro­gram spe­cial de la Wel­la Pro­fes­si­o­nals pen­tru pă­rul grizonant vă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.