MEDINE POP

Harper's Bazaar (Romania) - - Vacan}~ -

„De la Le­gen­de­le Olim­pu­lui la Co­lo­sul din Ma­ro­us­si al lui Mil­ler sau la Ma­gi­cia­nul lui Fow­les, Gre­cia nu m-a pă­ră­sit ni­ci­o­da­tă în ex­plo­ră­ri­le li­te­ra­re.

De la Be­fo­re Mid­ni­ght la The Dur­rel­ls, am pri­vit-o în ro­ma­nțe ci­ne­ma­to­gra­fi­ce, vi­sând cu ochii des­chiși la o va­li­ză cu trei ro­chii de pânză și o mași­nă oa­re­ca­re cu un por­tba­gaj nu foar­te încă­pă­tor. Gua­dag­ni­no ar tre­bui să re­gi­ze­ze un film aici.

De la Acro­po­le la mi­ca fâșie de pla­jă pe ca­re Jac­kie O. obișnu­ia să ser­ve­as­că bronz la mi­cul de­jun, sin­gu­ra po­rți­u­ne ac­ce­si­bi­lă a In­su­lei Scor­pi­os, pro­pri­e­ta­te pri­va­tă, Gre­cia mi s-a re­ve­lat și re­le­vat așa cum poa­te doar Ita­lia a mai fă­cut-o.

Încer­ca ne\nce­tat s` ex­pli­ce mo­ti­ve­le pen­tru ca­re mi­e­rea de pe Mun­te­le Hyet­tos era unic`. Ni­meni nu avea o ex­pli­ca]ie sa­tisf`c`toare. Ni­meni nu poa­te ex­pli­ca ce­va ce es­te unic. Po]i doar des­crie, vene­ra [i ado­ra. McCa­be, cos­tu­mul îndo­liat al lui Ka­zan­tza­kis mai e de gă­sit doar în ogră­zi­le bă­trâni­lor, dar na­tu­ra își păs­tre­a­ză spi­ri­tul viu, in­di­fe­rent de in­flații, cu­tre­mu­re sau su­pra-tu­rism.

A sta t`cut \ntre­a­ga zi, a nu ve­dea zia­re, a nu as­cul­ta ra­dio sau bârfe, a fi pe de­plin le­ne[, pe de­plin in­di­fe­rent fa]` de soar­ta ome­ni­rii, es­te cel mai de soi le­ac pe ca­re un om [i-l poa­te d`rui sie[i. Es­te le­a­cul pe ca­re Gre­cia îmi dă ră­ga­zul să mi-l ofer. Nici o altă ța­ră nu mă la­să în pa­ce așa cum o fa­ce Gre­cia. Ita­lia îmi ce­re să o stră­bat la pi­ci­or, când mă întind la soa­re ca­păt ur­me de cul­pa­bi­li­ta­te. Nu și-n Gre­cia. Aici, zi­du­ri­le sunt fă­ră mi­ză, pre­zen­te și fă­ră con­sem­na­rea ta. Gre­cia e mo­des­tă, din­co­lo de pla­je­le cu mu­zi­că și coc­ktai­luri scum­pe, din­co­lo de insu­le­le a că­ror pa­no­ra­mă a fost înde­lung spe­cu­la­tă și ex­ploa­ta­tă. Din­co­lo de spor­tu­ri­le de apă și pla­je­le Blue Flag, exis­tă po­teci ne­bă­nu­i­te, pe ca­re tre­bu­ie să mer­gi ca într-un pe­le­ri­naj iniția­tic preț de o oră,prin­tre ier­buri us­ca­te cu mi­ros aproa­pe per­vers,așa cum îmi ima­gi­nez că mi­ro­sea hârtia pe ca­re de­se­na Coc­te­au, pen­tru a ve­dea un apus pe ca­re nu-l mai ve­de ni­meni.

Lu­mi­na de­vi­ne tran­scen­den]`: nu e doar lu­mi­na ca­rac­te­ris­tic` Me­di­te­ra­nei, es­te mai mult, ce­va ne­cu­prins, ce­va sa­cru. Nici un fel de psi­ha­na­liz` nu func]io­neaz` \n ace­ast` lu­min`: aici ne­vro­ti­cul fie se vin­dec`, fie \nne­bu­ne[te de-a bi­ne­lea. Așa e Gre­cia pen­tru mi­ne, tran­scen­den­ta­lă. Ni­mic din ba­ga­jul pre­gă­tit cu ate­nție de-aca­să nu mai are sens sau scop. Cu sto­ma­cul plin de plă­cin­te cu spa­nac și fur­se­curi cu por­to­ca­le, mă întind ori­un­de, nici un ți­păt de co­pil, nici o con­ver­sație în ro­mână veni­tă în ecou de pe un pro­sop ve­cin nu mă poa­te opri să vi­sez la vi­eți­le eu­ro­pe­ni­lor ca­re, în alt se­col, nu foar­te înde­păr­tat, au de­cis, așa cum aș fa­ce-o și eu, să scrie ce­le mai bu­ne ro­ma­ne aici.”

Medine Pop WeDi­ne.

es­te

co­fon­da­toa­rea

con­cep­tu­lui de eveni­men­te

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.