LA GO­ME­RA

Harper's Bazaar (Romania) - - Talking Points -

Nici Cor­ne­liu Po­rum­boiu nu are tre­a­bă cu co­rec­ti­tu­di­nea po­li­ti­că. În La Go­me­ra, unde com­bi­nă mai mul­te ge­nuri și co­duri ci­ne­ma­to­gra­fi­ce, el ope­re­a­ză cu per­so­na­je-tip, in­clu­siv fe­mi­ni­ne, și toa­te pu­ter­ni­ce: fe­meia fa­ta­lă (Ca­tri­nel Mar­lon), pro­cu­roa­rea pro­fe­si­o­nis­tă (Ro­di­ca La­zăr), ma­ma iu­bi­toa­re (Ju­li­e­ta Szönyi).Toa­te trei sunt ipos­ta­ze ale fe­mi­ni­tății și sunt, de fapt, ce­le ca­re de­ter­mi­nă acți­u­nea. Ero­ul in­ter­pre­tat de Vlad Iva­nov – un po­lițist ca­re ple­a­că pe in­su­la La Go­me­ra din Ca­na­re să învețe un lim­baj flu­i­e­rat foar­te ve­chi, nu­mit el sil­bo – nu e de­cât un pi­on în jo­cul aces­tor per­so­na­je fe­mi­ni­ne. Inte­re­sant, Ca­tri­nel Mar­lon și Ju­li­e­ta Szönyi sunt fă­cu­te din ma­chiaj să se­me­ne foar­te mult una cu alta, ca și cum fe­meia fa­ta­lă ar fi o proi­e­cție a ima­gi­nii ma­ter­ne.

Do­lor y glo­ria

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.