ATLANTIQUE

Harper's Bazaar (Romania) - - Talking Points -

Pa­ra­si­te

Do­lor y glo­ria,

Fil­mul de de­but al lui Ma­ti Di­op, dis­tins cu al doi­lea pre­miu din pal­ma­res, Grand Prix, are în cen­tru o tână­ră se­ne­ga­le­ză fru­moa­să şi să­ra­că (in­ter­pre­ta­tă de ne­pro­fe­si­o­nis­ta Ami­na­ta Ka­ne), afla­tă într-un mo­ment de co­ti­tu­ră. Băia­tul pe ca­re îl iu­beş­te, mun­ci­tor pe şan­ti­er, a ple­cat pe Me­di­te­ra­na spre Eu­ro­pa, iar ea tre­bu­ie să se mă­ri­te cu un tip tânăr, bo­gat şi fru­mos, pe ca­re nu-l iu­beş­te. Po­ves­tea re­a­lis­tă se tran­sfor­mă în po­li­ci­er când la nun­ta fe­tei pa­tul nup­ţial ia pur şi sim­plu foc, şi fa­ce un ma­re vi­raj când apar niş­te per­so­na­je cu ochi al­bi (prin­tre ca­re şi iu­bi­tul emi­grat), ce se do­ve­desc a fi fan­to­me. Dez­no­dă­mântul – pi­ro­ga cu ca­re ple­ca­se iu­bi­tul se răs­toar­nă – nu sim­pli­fi­că in­tri­ga prea cre­a­ţă, dar între­geş­te por­tre­tul eroi­nei ca­re ră­mâne fi­de­lă iu­bi­rii pen­tru cel ple­cat.Ame­nin­ţă­ri­le po­li­ţis­tu­lui că poa­te in­tra la com­pli­ci­ta­te nu o spe­rie şi re­fu­ză să con­su­me ma­ria­jul, asu­mându-şi că nu poa­te trăi cu un om pe ca­re nu-l iu­beş­te, chiar da­că el are un su­pe­ra­par­ta­ment şi stă opt luni pe an în Eu­ro­pa.

Fran­kie

Ba­cu­rau

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.