LIT­TLE JOE

Harper's Bazaar (Romania) - - Talking Points -

În schimb, ju­ri­ul a pre­fe­rat-o pe bri­ta­ni­ca Emi­ly Be­e­cham, ca­re în

Joe, fil­mul aus­tri­e­cei Jes­si­ca Haus­ner, se află în pos­tu­ra lui Fran­ken­stein. Mon­strul pe ca­re îl cre­e­a­ză ace­as­tă cres­că­toa­re de plan­te pa­re inițial o ino­vație cât se poa­te de be­ne­fi­că. Toa­tă pre­sa a vă­zut în ace­as­tă plan­tă roșie, al că­rei scop e să-i fa­că pe oa­meni fe­ri­ciți, o me­ta­fo­ră pen­tru in­dus­tria an­ti­de­pre­si­ve­lor, iar ju­ri­ul pro­ba­bil că a ți­nut să re­com­pen­se­ze ca­pa­ci­ta­tea lui Emi­ly Be­e­cham de a ju­ca pe mar­gi­nea ade­vă­ru­lui per­so­na­jul or­bit de o ilu­zie într-un hor­ror ele­gant și aus­ter.

Lit­tle Joe

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.