BRONZ RESPONSABI­L

Harper's Bazaar (Romania) - - Bazaar -

Pro­te­ja]i-vă pi­e­lea de efec­te­le soa­re­lui, ofe­rin­du-i în ace­lași timp îngri­ji­re an­tiîmbă­trâni­re. Ga­ma de pro­tec]ie so­la­ră Li­e­rac Su­nis­si­me ac]io­nea­ză împo­tri­va ra­dia]ii­lor UVB, ra­dia]ii­lor scur­te sau lun­gi UVA, dar și împo­tri­va ce­lor in­fra­roșii și lu­mi­nii vi­zi­bi­le, res­pon­sa­bi­le de in­ten­si­fi­ca­rea sem­ne­lor fo­toîmbă­trâni­rii: ri­duri, lip­să de fer­mi­ta­te și pe­te bru­ne. Lap­te­le pen­tru corp și flu­i­dul pen­tru fa]ă cu SPF 15,

30, 50+ cu efect an­tia­ging glo­bal con­fe­ră elas­ti­ci­ta­te pi­e­lii și îi asi­gu­ră un as­pect lu­mi­nos, hi­dra­tat. Vă ve]i pu­tea bu­cu­ra ast­fel de un bronz fă­ră ris­curi. Pro­du­se­le Li­e­rac Su­nis­si­me sunt dis­po­ni­bi­le în Far­ma­ci­i­le Help Net.

Lap­te pro­tec­tor ener­gi­zant pen­tru corp SPF 50, Su­nis­si­me, pre] la ce­re­re

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.