ÎN CERC

Harper's Bazaar (Romania) - - Trend -

Expri­ma]i-v` în ce­le mai cre­a­ti­ve mo­duri cu no­ul pan­dan­tiv „O” Pan­do­ra, in­spi­rat de ele­men­te­le em­ble­ma­ti­ce ale bi­ju­te­ri­i­lor cla­si­ce. Por­nind de la mo­de­lul sim­bo­lu­lui „O” înco­ro­nat al Pan­do­ra – o form` cir­cu­lar` ce re­pre­zint` puterea de leg`mânt a bi­ju­te­ri­i­lor [i a po­si­bi­lit`]ilor in­fi­ni­te de ex­pri­ma­re a di­fe­ri­te­lor sti­luri –, no­ul pan­dan­tiv Mo­men­ts „O” tran­spu­ne esen]a bran­du­lui într-o bi­ju­te­rie sin­gu­lar`. Având po­ten]ia­lul de a v` evi­den]ia sti­lul unic [i juc`u[, ine­di­tul pan­dan­tiv cir­cu­lar es­te dis­po­ni­bil în trei va­rian­te de me­ta­le pre]ioa­se – ar­gint 925, Pan­do­ra Ro­se [i Pan­do­ra Shi­ne –, fi­ind înfru­mu­se]at cu o su­pra­fa]` cu tex­tur` [er­pu­it`, asem`n`toa­re cla­si­cei br`]`ri Mo­men­ts. Re­a­li­zat con­form ce­lor mai înal­te stan­dar­de de ca­li­ta­te, no­ul mo­del es­te la fel de ver­sa­til [i de fle­xi­bil pre­cum res­tul bi­ju­te­ri­i­lor Pan­do­ra. De­ta­li­ul în form` de inim` în re­fli­ef de pe închiz`toa­re poa­te fi ap`sat pen­tru a de­blo­ca pan­dan­ti­vul [i a ad`uga ta­lis­ma­ne [i ac­ce­so­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.