{IC INSTANT

Harper's Bazaar (Romania) - - Trend -

Lon­dë Stu­dio înse­amn` t`ie­turi cla­si­ce, ele­men­te avan­gar­dis­te [i de­ta­lii bro­da­te pe

ma­te­ria­le pre]ioa­se, ce se întâlnesc pen­tru a de­fini si­lue­ta. Crea]ii­le sta­te­ment ale bran­du­lui se in­spir` din mo­de­le ico­ni­ce din tre­cut, adap­tându-le fe­meii mo­der­ne. În plus, ma­te­ria­le­le de înalt` ca­li­ta­te, pro­ce­se­le de pro­duc]ie pri­e­te­noa­se cu me­di­ul [i tran­spa­ren]a sunt pro­mi­si­u­ni­le aces­tui brand ce a cu­ce­rit stre­et sty­le-ul. Co­lec]ii­le

Lon­dë, în edi]ie li­mi­tat`, sunt dis­po­ni­bi­le on­li­ne, pe www.lon­des­tu­dio.com.

Lon­dë Stu­dio

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.