NOEMI MEILMAN

Harper's Bazaar (Romania) - - Fascinant~ -

DES­PRE CUM SĂ VORBEȘTI CU COPILUL DES­PRE DISCRIMINA­RE

„Ni­meni nu te pre­gă­tește pen­tru discrimina­re. Evrei­că fi­ind, am avut no­ro­cul (până acum) să nu simt nici un fel de discrimina­re. Atunci când l-am adop­tat pe Avi însă, el fi­ind de et­nie ro­mă, am ști­ut că va ve­ni o zi în ca­re vom avea ace­as­tă dis­cuție.

S-a întâmplat pri­ma da­tă când Avi avea 6 ani și ju­mă­ta­te și am mers să cum­pă­răm in­gre­di­en­te pen­tru clă­ti­te. Eram într-un hy­per­mar­ket și una din­tre an­ga­ja­te­le din ma­ga­zin a cre­zut că Avi a venit la ce­rșit. L-a vă­zut când se îndrep­ta spre mi­ne cu o cu­tie de crac­kers și l-a cer­tat ca a ales unii bio, mai scum­pi. Când am lă­mu­rit-o că es­te copilul meu, mi-am dat se­a­ma că va ve­ni zi­ua în ca­re el va mer­ge sin­gur la cum­pă­ră­turi, la film, în parc cu pri­e­te­nii și va fi ju­de­cat pen­tru cu­loa­rea pi­e­lii, și nu pen­tru cum es­te el ca om.

Întâmpla­rea res­pec­ti­vă,cu­mu­la­tă cu câte­va ex­pe­ri­e­nțe prin ca­re a tre­cut în cla­sa pre­gă­ti­toa­re (a fost un an la o școa­lă de stat și a fost fă­cut «ți­gan» de co­pii mai mari, iar învăță­toa­rea l-a tra­tat cu in­fe­ri­o­ri­ta­te), ne-au con­dus că­tre dia­lo­gul pe ca­re mi-aș fi do­rit să nu îl avem ni­ci­o­da­tă: des­pre discrimina­re.Am re­curs la umor, pen­tru că îmi do­resc să am un co­pil re­la­xat, fă­ră frus­trări. Îi pla­ce să fa­că de­ba­te și de câte ori mer­gem împreu­nă cu sha­ring cars și șo­fe­rii zic ce­va de «ți­gani» (se întâmplă des­tul de des), Avi le spu­ne calm: «Și eu sunt ți­gan. Nu fur și să știți că nu toți ți­ga­nii fu­ră, așa cum nu toți evreii sunt bo­gați. Și să nu zi­ceți ni­mic de gay, vă rog, și de fe­mei­le la vo­lan.» Aces­ta es­te scrip­tul lui, «scu­tul» lui. Es­te mult mai re­la­xat și pre­gă­tit pen­tru tim­pu­ri­le în ca­re trăim. Pen­tru că nu­mai prin edu­cație nu va mai exis­ta discrimina­re; edu­cație aca­să și la școa­lă, cu eti­che­te doar pe cai­e­te și pe bor­ca­ne­le cu dul­ce­ață și za­cus­că.”

Noemi Meilman es­te spe­cia­list \n co­mu­ni­ca­re, co­fon­da­toa­rea age­nți­ei de PR The Sta­ti­on.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.