PRIVIRI ÎN CULISE

Harper's Bazaar (Romania) - - Talking Points -

Unul din­tre ar­tiștii ca­re va ex­pu­ne anul aces­ta în Pa­vi­li­o­nul Su­per­con­tem­po­ran, IRINA DRAGOMIR, es­te proas­păt ab­sol­ven­tă a Uni­ver­si­tă]ii Na]io­na­le de Arte Bu­cu­rești. „Încerc să cre­ez re­pre­zen­tări cla­re și pre­ci­se, ce res­pec­tă for­me­le și pro­por]ii­le din re­a­li­ta­te, la ca­re adaug ele­men­te-sur­pri­ză ast­fel încât ima­gi­nea să fa­că sal­tul că­tre su­pra­re­a­li­ta­te”, spu­ne ea. Un exem­plu es­te Con­ste­la]ie, o pic­tu­ră ce vor­bește des­pre sin­gu­ră­ta­te și izo­la­re ca pre­mi­se esen]ia­le pen­tru re­co­nec­ta­rea cu pro­pria per­soa­nă. „Es­te vor­ba, de fapt, des­pre o re­tra­ge­re tem­po­ra­ră me­ni­tă să ofe­re con­di]ii­le ne­ce­sa­re in­tros­pec]iei, ana­li­zei și as­cul­tă­rii pro­pri­ei ra]iuni”, ex­pli­că Irina.

Irina Dragomir, G303 (Con­ste­la]ie), Georgiana Bădălău, Māo­con­mèo, 2019, pic­tu­ră în acri­lic pe pânză, trip­tic

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.