LON­DRA

Harper's Bazaar (Romania) - - Talking Points -

Inte­re­sul Mă­dă­li­nei față de film s-a ma­ni­fes­tat mai târziu. Pe atunci fă­cea un mas­ter pe Indus­trii Cre­a­ti­ve la Gol­dsmit­hs, ace­e­ași uni­ver­si­ta­te din sud-es­tul Lon­drei un­de pri­e­te­na ei încheia un mas­ter de An­tre­pre­no­riat Cul­tu­ral. Stu­di­i­le lor la Lon­dra s-au su­pra­pus doar trei luni pen­tru că Ioa­na, ho­tă­râtă de fel, a ple­cat ime­diat du­pă li­ce­nță, în timp ce Mă­dă­li­na și-a luat un sa­ba­tic pen­tru a se lă­muri în ce di­re­cție pro­fe­si­o­na­lă vrea să me­ar­gă. Înain­te ca Ioa­na să se întoar­că la Bu­cu­rești, Mă­dă­li­na a ru­gat-o să-i la­se o lis­tă de re­co­man­dări de fil­me; Clai­re De­nis, Le­ox Ca­rax, Fas­sbin­der și Gre­e­na­way se re­gă­se­au în ace­as­tă moște­ni­re ci­ne­ma­to­gra­fi­că.

Ca des­chi­ză­toa­re de dru­muri la Lon­dra, Ioa­na a împăr­tășit cu Mă­dă­li­na câte­va din­tre plă­ce­ri­le vi­eții aco­lo:„Des­co­pe­ri­sem niște te­a­tre de ca­re eram en­tu­zias­ma­tă, încer­cam să merg în fi­e­ca­re săp­tă­mână la câte un spec­ta­col.”

Și i-a po­ves­tit des­pre Gol­dsmit­hs – des­pre ori­en­ta­rea sa de stânga, des­pre co­nști­i­nța ci­vi­că a stu­de­nți­lor, des­pre pro­fe­so­rii ca­re încu­ra­je­a­ză gândi­rea cri­ti­că, nu re­pro­du­ce­rea unor lu­cruri gândi­te de alții.

Pe lângă te­a­tre, una din­tre ce­le mai fai­ne descoperir­i ale Ioa­nei la Lon­dra a fost Fashion in Film Festival, inițiat în 2006 ca pri­mul festival

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.