LISTA mea

Harper's Bazaar (Romania) - - Lista Mea -

Co­fon­da­toa­rea bran­du­lui de hau­te par­fu­me­rie Jul et Mad dez­vă­lu­ie cum de­cur­ge o zi din viața ei la Pa­ris, orașul un­de dra­gos­tea a adus-o acum 14 ani.

7:00 A.M. Sunt des­tul de ma­ti­na­lă com­pa­ra­tiv cu fran­ce­zii.

Pri­mul lu­cru pe ca­re-l fac du­pă ce mă tre­zesc e o se­si­u­ne de stret­ching de 30 de mi­nu­te. Ace­as­tă ju­mă­ta­te de oră e tim­pul meu, în ca­re nu vor­besc cu ni­meni, nu aud pe ni­meni și îmi pun în or­di­ne idei­le pentru res­tul zi­lei. 7:30 A.M. Dau dru­mul la te­le­vi­zor pe BFM

TV [ca­nal fran­cez de știri] sau Eu­ro­news.Nu mă uit,ci doar as­cult ști­ri­le. Urme­a­ză un mic de­jun com­plet: ba­ghe­tă cu unt și dul­ce­ață fă­cu­tă de ma­ma în Ro­mânia, iaurt, fruc­te proas­pe­te, suc de fruc­te, ca­fea. Foar­te mul­tă ca­fea, din ne­fe­ri­ci­re. Be­au cel puțin do­uă cești mari di­mi­neața și apoi con­ti­nuu cu alte 6-7 ca­fe­le pe tot par­cur­sul zi­lei.E un vi­ciu de ca­re nu mă pot lă­sa.Cum am lo­cu­it în trei țări [Mă­dă­li­na a cres­cut în Câmpu­lung Mus­cel, la vârsta de 19 ani a ple­cat la New York, un­de a stu­diat Cos­me­tics and Fra­gran­ce Mar­ke­ting în ca­drul Fashion Insti­tu­te of Te­chno­lo­gy, iar la Pa­ris s-a mu­tat în 2005, du­pă ce l-a cu­nos­cut pe Ju­li­en Blan­chard, ac­tua­lul ei soț și par­te­ner pro­fe­si­o­nal], am pri­e­teni răs­pândiți pe tot glo­bul, iar Fa­ce­book îmi per­mi­te să țin le­gă­tu­ra cu ei ușor. Însă nu sunt de­pen­den­tă de so­cial me­dia. 8:00 A.M. Îmi pla­ce foar­te mult por­to­ca­li­ul, așa că toam­na port întot­de­au­na mă­car un ac­cent por­to­ca­liu ori că­ră­mi­ziu. Ți­nu­ta obișnu­i­tă în ace­as­tă pe­ri­oa­dă a anu­lui e com­pu­să din­tr-o pe­re­che de pan­ta­loni cla­sici, un sa­cou cla­sic, pan­to­fi fă­ră toc (țin la bi­rou un stoc de pan­to­fi cu toc) și o eșar­fă. Pre­fer să îmbin pi­e­se sim­ple cu une­le so­fis­ti­ca­te. La Pa­tri­zia Pe­pe, San­dro, Comp­toir des Co­ton­ni­ers gă­sesc me­reu hai­ne de zi cu zi. În ace­lași timp, îmi plac pi­e­se­le de la Di­or, mai ales pan­to­fii. Sunt pre­fe­rații mei, ală­turi de Ma­no­lo Blah­nik, Lo­u­i­sVu­it­ton și, pentru eveni­men­te­le de se­a­ră, Jim­my Choo. Cum am no­ro­cul unor ge­ne bu­ne, ri­tua­lul de beauty e foar­te sim­plu. Aplic o cre­mă le­je­ră, hi­dra­tan­tă, cu sau fă­ră pro­te­cție so­la­ră. Nu fo­lo­sesc ni­ci­o­da­tă fond de ten. Pentru a-mi me­nți­ne as­pec­tul bron­zat, port în ace­as­tă pe­ri­oa­dă a anu­lui o pu­dră Gi­ven­chy din ga­ma Bon­ne Mi­ne, foar­te le­je­ră, mai mult ca un voal. Pentru ma­chia­jul ochi­lor pre­fer cu­lori so­bre: ma­ro sau gri. Mă dau cu puți­nă mas­ca­ra By Ter­ry, puțin fard de obraz, de la Lau­ra Mer­ci­er, și foar­te puțin ruj Sen­sai. Având în ve­de­re pa­si­u­nea mea ve­che pentru par­fu­muri și con­tex­tul pro­fe­si­o­nal, am strâns de-a lun­gul ani­lor o co­le­cție im­por­tan­tă. Bi­neînțe­les, am toa­te par­fur­mu­ri­le Jul et Mad Pa­ris [brand fon­dat de Mă­dă­li­na și Ju­li­en în 2012], însă ador și mul­te par­fu­muri ale altor ca­se – de exem­plu, port cu ma­re plă­ce­re En Pas­sant de la Edi­ti­ons de Par­fums Frédéric Mal­le, un par­fum de Oli­via Gia­co­bet­ti, una din­tre cre­a­toa­re­le me­le pre­fe­ra­te. 8:45 A.M. Să merg pe stra­dă e ce-mi pla­ce cel mai mult di­mi­neața. Pe dru­mul de aca­să la bi­rou sunt foar­te mu­lți tei, așa că în pe­ri­oa­da în ca­re sunt înflo­riți, e ex­traor­di­nar de plă­cut. În ge­ne­ral, îmi pla­ce să simt for­fo­ta Pa­ri­su­lui, să ad­mir to­tul în jur, sunt nu­mai cu pri­vi­rea în sus, ca un tu­rist în va­ca­nță. În fi­e­ca­re zi merg pe jos la bi­rou împreu­nă cu Ju­li­en și ne întoar­cem pe jos – 20 de mi­nu­te dus, 20 de mi­nu­te întors. 9:00 A.M. Da­că nu avem pro­gra­ma­te șe­di­nțe, în pri­ma par­te a zi­lei ne ocu­păm de e-mai­luri și ur­ge­nțe, fi­e­ca­re în bi­ro­ul său. Sar­ci­ni­le noas­tre în com­pa­nie sunt clar împă­rți­te: eu sunt res­pon­sa­bi­lă de cre­ație și stra­te­gie co­mer­cia­lă, Ju­li­en de pro­du­cție și par­tea ad­mi­nis­tra­ti­vă. La ba­ză, eu am o for­ma­re de par­fu­mi­er. Dar nu mă de­clar par­fu­mi­er. La fi­na­lul for­mă­rii, mi-am dat se­a­ma că sunt alte per­soa­ne mai ta­len­ta­te de­cât mi­ne. Însă ea îmi per­mi­te să vor­besc ace­e­ași lim­bă cu par­fu­mi­e­rii cu ca­re aleg să lu­crez și ca­re de-a lun­gul ani­lor ne-au de­venit ade­vă­rați pri­e­teni. Cre­a­rea unui par­fum Jul et Mad Pa­ris înce­pe prin a de­ci­de ce pro­ves­te vrem să spu­nem cu el – întot­de­au­na o po­ves­te per­so­na­lă, le­ga­tă de întâlni­rea din­tre Ju­li­en și mi­ne sau de uni­ver­sul nos­tru co­mun de pa­si­uni și ex­pe­ri­e­nțe. Apoi, con­tac­tez par­fu­mi­e­rul, îi pre­zint po­ves­tea sub for­ma unui bri­ef cu cât mai mul­te in­for­mații po­si­bi­le, dar fă­ră nici o in­di­cație cu pri­vi­re la mi­ro­sul fi­nal sau la vreun in­gre­di­ent obli­ga­to­riu, și îl las să in­ter­pre­te­ze su­bi­ec­tul cu o li­ber­ta­te ab­so­lu­tă. El

com­pu­ne câte­va va­rian­te și înce­pem

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.