EMISARII

Harper's Bazaar (Romania) - - Talking -

De la Brâncuși și ge­ne­rația avan­gar­dei (Vic­tor Brau­ner, Mar­cel Ian­cu, Isi­do­re Isou) la nu­me con­sa­cra­te din ar­ta con­tem­po­ra­nă (Ge­ta Bră­tes­cu,Ana Lu­paș, Wan­da Mi­hu­le­ac, Paul Ne­a­gu, Mi­hai Olos, Dan Per­jov­schi, Con­stan­tin Flon­dor) și zeci de voci mai noi din ar­te vi­zua­le, per­for­ma­ti­ve și mu­zi­că – toți ajung în Bel­gia pentru EUROPALIA, un fes­ti­val cu o tra­diție de 50 de ani, ca­re de­di­că Ro­mâni­ei ediția de anul aces­ta. Eveni­men­tul cen­tral e pri­ma ex­po­ziție Con­stan­tin Brâncuși din Bru­xel­les (des­chi­să la BOZAR, între 2 oc­tom­brie 2019 și 12 ia­nua­rie 2020), ce va in­clu­de și per­for­man­ce-uri li­ve sau in­sta­lații ale unor ar­tiști ca Ale­xan­dra Croi­to­ru & Vlad Ba­sa­lici, Lia Per­jov­schi și Ma­nuel Pel­muș. Ci­prian Mu­reșan va avea o ex­po­ziție per­so­na­lă la S.M.A.K., iar Ion Gri­go­res­cu, la KIOSK, am­be­le în Ghent.

de Con­stan­tin Brâncuși, ex­pu­să la BOZAR în ca­drul EUROPALIA ROMANIA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.