VIA}A MEA CULTURALĂ: ALINA CRISTESCU

Harper's Bazaar (Romania) - - Talking Points -

EXPO­ZI}IA PE CA­RE AI REVIZITA-O ORI­CÂND: The Boat is Le­a­king. The Cap­tain Li­ed [pre­zen­ta­tă la Fon­da­zi­o­ne Pra­da din Ve­ne­ţia în 2017]. Un proi­ect tran­sme­dia, o co­la­bo­ra­re între ar­tis­tul Tho­mas De­mand, ci­neas­tul Ale­xan­der Klu­ge şi sce­no­gra­fa Anna Vi­e­brock, cu­ra­to­ria­tă de Udo Kit­tel­mann. Un cas­tel al pă­lă­ri­e­ru­lui sau ca­me­ra lui Ali­ce, la­bi­rint de spa­ţii, vo­lu­me şi sen­za­ţii.

Sas­ha Ichim. O po­ves­te, o mi­nu­ne. Un băiat. Artist pen­tru că es­te Sas­ha Ichim. Co­mu­ni­ta­tea trans din

Ro­mânia. Con­cep­tul de epi­ge­ne­ti­că şi car­tea Be­ha­ve. Bi­o­lo­gia fi­in]elor uma­ne \n ipos­ta­ze­le lor ce­le mai bu­ne [i ce­le mai re­le, de Ro­bert Sa­pol­ski – mi-a re­co­man­dat o Anet­ta Mo­na Chi­şa în timp ce-i in­sta­lam ex­po­zi­ţia.

CAR­TEA PE CA­RE AI RE­CO­MAN­DAT-O TU­TU­ROR PRIETENILO­R: Ordi­nea de zi, de Éric Vu­il­lard. Re­vo­lu­ţi­o­na­ră prin scri­e­re. Emo­ţi­o­nan­tă, uma­nă, li­che­fian­tă per­spec­ti­vă des­pre cel de-al Doi­lea Răz­boi Mon­dial.

SERIALELE PERFECTE PEN­TRU BINGE-WATCHING: Mo­men­tan sunt prin­să de Ca­ble Gir­ls, des­pre fe­mi­nism şi eman­ci­pa­rea fe­mei­lor, pro­ba­bil in­stinc­tiv în con­sens cu ex­po­zi­ţia cu­ren­tă din spa­ţi­ul Kun­sthal­le, lay me down across the li­nes. Şi de Insi­de Bill’s Brain: De­co­ding Bill Ga­tes – trag cu ochi­ul la căr­ţi­le pe ca­re le înghe­su­ie în trais­tă pen­tru in­spi­ra­ţie şi am sen­za­ţia că ge­ni­ul es­te tran­smi­si­bil prin vi­zi­o­na­re. [Râde.]

MOMENTUL FA­VO­RIT AL ZILEI: Cu si­gu­ran­ţă di­mi­nea­ţa de­vre­me, du­pă an­tre­na­ment. Când to­tul pa­re po­si­bil ide­al şi uşor de re­a­li­zat. VIS RE­CU­RENT: În co­pi­lă­rie, sec­ven­ţa cu lu­pul înghi­ţind Scu­fi­ţa Ro­şie. Mai re­cent, fu­ga de ce­va/ci­ne­va şi eli­be­ra­rea în ul­ti­ma cli­pă doar ca să o iau de la înce­put.

PLĂCERI VINOVATE: Li­ni­u­ţe­le la se­ma­for. Soap ope­ra cu hap­py end. TE FAC SĂ RÂZI: O sce­nă ino­cen­tă sur­prin­să pe stra­dă. O dis­cu­ţie cu echi­pa Kun­sthal­le Be­ga ter­mi­na­tă în fa­bu­la­ţii şi ho­ho­te.Co­pi­ii în ge­ne­ral.

DESTINA}IE IDEALĂ DE VACAN}Ă: Poa­te

Mal­di­ve, im­por­tan­tă e com­pa­nia.

}I-AR PLĂ­CEA SĂ IEI CINA CU … Ro­mul Nu­ţiu. Am mânca niş­te car­to­fi pră­ji­ţi şi am dis­cu­ta des­pre tot ce s-a întâmplat cu sce­na de artă du­pă dis­pa­ri­ţia lui. Pre­su­pun c-aş pri­mi şi o pil­dă, du­pă cum îi era obi­cei­ul … Mai ab­strac­tă de­cât lu­cră­ri­le lui.

Mă des­curc mai bi­ne cu por­tre­te­le alto­ra. Le pot atri­bui po­veş­ti şi des­ti­ne.

fi Ma­ra­mu­reş sau

Ioa­na şi Andrei, co­pi­ii mei. Kun­sthal­le Be­ga. CE­LE MAI MARI OBSTACOLE: Te­a­ma de a re­nun­ţa la oa­meni. Ne­voia de con­trol şi pla­ni­fi­ca­re. În ul­ti­mul timp am învă­ţat să

mai las lu­cru­ri­le să (de)cur­gă.

Ar­ta con­tem­po­ra­nă.Toc­mai din cau­za ar­gu­men­ta­ţi­ei de ge­nul: „Eu nu mă pri­cep şi ori­cum nu înţe­leg ni­mic”. SUPRAESTIM­ATE: Mânca­rea să­nă­toa­să şi ve­ga­nis­mul. Fa­na­tis­mul ali­men­tar.

DES­PRE KUN­STHAL­LE BE­GA: Kun­sthal­le Be­ga a venit la momentul po­tri­vit. Fi­resc, or­ga­nic, cu le­je­ri­ta­te şi bu­cu­rie. Da­to­ri­tă oa­me­ni­lor ex­traor­di­nari cu ca­re am no­ro­cul să lu­crez. Cu sus­ţi­ne­rea ne­con­di­ţi­o­na­tă a fa­mi­li­ei. De fapt, Kun­sthal­le Be­ga, un spa­ţiu li­ber de re­gu­li im­pu­se, lip­sit de pre­si­u­nea suc­ce­su­lui, des­ti­nat co­mu­ni­tă­ţii, era pur şi sim­plu ne­ce­sar. Noi ne-am aflat în lo­cul şi momentul po­tri­vi­te.

PROIECTUL CA­RE TE ENTUZIASME­AZĂ ÎN ACEST MO­MENT: Întot­de­au­na es­te proiectul ur­mă­tor. În ca­zul de fa­ţă chiar do­uă proi­ec­te mari: o ex­po­zi­ţie ra­di­ca­lă de sculp­tu­ră ro­mâneas­că, cu­ra­to­ria­tă de Li­via­na Dan, şi Cro­ni­ci­le vi­i­to­ri­lor su­pe­re­roi, în ca­re ar­tiş­ti pro­pu­şi de Anca Mi­hu­leţ ur­mă­resc ex­tra­po­la­rea unor ex­pe­ri­en­ţe per­so­na­le în le­gă­tu­ră cu vi­i­to­rul.

Co­fon­da­toa­rea spați­u­lui de artă con­tem­po­ra­nă Kun­sthal­le Be­ga, des­chis anul aces­ta în Ti­mișoa­ra, dez­vă­lu­ie câte­va

din­tre pre­fe­ri­nțe­le ei.

Un proi­ect al Fun­da­ţi­ei Ca­li­na, Kun­sthal­le Be­ga pro­du­ce ex­po­zi­ţii de artă con­tem­po­ra­nă şi acor­dă Be­ga ArtPri­ze, un pre­miu anual pen­tru un cu­ra­tor ro­mân cu vârsta ma­xi­mă de 40 de ani; pri­mul câşti­gă­tor es­te Anca Mi­hu­leţ.

DESCOPERIR­I RECENTE: Ex­po­zi­ţia lay me down across the li­nes Per­fo­man­ce Sas­ha Ichim }I-AR FA­CE PORTRETUL: SUBEVALUAT­Ă: Ca­ble Gir­ls (Net­flix) CE­LE MAI MARI REALIZĂRI PER­SO­NA­LE:

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.