JEN­NI­FER EGAN

Harper's Bazaar (Romania) - - Talking Points -

Scri­i­toa­rea ame­ri­ca­nă, câști­gă­toa­re a Pre­mi­u­lui Pu­lit­zer, vor­bește cu des­pre per­so­na­jul fe­mi­nin me­mo­ra­bil din cen­trul ce­lui mai re­cent

ro­man al său.

BAZAAR

Când am ci­tit pri­ma des­cri­e­re a cos­tu­mu­lui de sca­fan­dru, greu de 90 de ki­lo­gra­me, pe ca­re-l îmbra­că Anna, m-am gândit ime­diat că și dum­nea­voas­tră l-ați încer­cat. Ce tre­bu­ie și ce sun­teți dis­pu­să să fa­ceți pen­tru a scrie bi­ne?

JEN­NI­FER EGAN: L-am pur­tat, într-ade­văr, înain­te să știu exact ce po­ves­te voi scrie, dar când știam de­ja su­bi­ec­te­le ca­re mă in­te­re­sau. Unul din­tre ele era scu­fun­da­tul. Am par­ti­ci­pat la o reu­ni­u­ne a sca­fan­dri­lor mi­li­tari. Ei au o aso­ciație a ve­te­ra­ni­lor foar­te pu­ter­ni­că și se întâlnesc

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.